Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1739/2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală privind circulația animalelor de circ între statele membre (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R1739

Modificări (...)

În vigoare de la 22 octombrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI Nr. 1739/2005
din 21 octombrie 2005
de stabilire a condițiilor de sănătate animală
privind circulația animalelor de circ între statele membre
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a condițiilor de sănătate animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește condițiile de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE1, în special articolul 23,

___________

1 JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 320); versiune astfel cum a fost rectificată în JO L 226, 25.6.2004, p. 128.

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 92/65/CEE, este necesar să se stabilească condițiile de sănătate animală specifice aplicabile circulației animalelor de circ, prin derogare de la normele generale privind circulația animalelor prevăzute la capitolul II din directiva menționată anterior. Măsurile prevăzute de prezentul regulament se aplică prezentărilor, târgurilor și numerelor de animale cu caracter itinerant, dar nu și instalațiilor permanente prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE.

(2) În sensul sănătății animale, este necesar ca autoritățile competente să dispună de unele informații privind circurile și târgurile care prezintă animale de circ, în special în ceea ce privește circulația între statele membre. Prin urmare, este necesar să se solicite ca aceste circuri și târguri, precum și rutele lor să fie înregistrate într-un stat membru în cauză.

(3) Circurile și târgurile călătoresc adesea în afara statului lor membru de origine. Prin urmare, este necesar să li se permită să se înregistreze în statul lor membru de reședință stabilă sau în statul membru în care se află, chiar dacă nu este vorba de statul lor membru de origine.

(4) Un număr cu animale presupune prestația unui singur animal sau a unui număr limitat de animale ținute în captivitate cu scopul principal de prezentare în fața publicului sau de divertisment; administratorul sau proprietarul poate exercita această activitate în mod independent. Numerele cu animale pot fi prezentate în afara statului membru de origine, în special atunci când este vorba despre un circ sau atunci când sunt prezentate izolat, în special în cadrul activităților de divertisment sau de cinema. În consecință, este absolut necesar să se includă, de asemenea, numerele cu animale în sfera de aplicare a prezentului regulament.

(5) Riscul pentru sănătatea animală asociat unui circ sau unui târg este legat direct de speciile animale care sunt prezentate aici. Prin urmare, este necesar ca exploatanții de circuri sau de numere cu animale să fie constrânși să țină registre cu informații privind animalele pe care aceștia le dețin.

(6) Este necesar să se prevadă controale ale stării de sănătate a animalelor de circ. Ținând seama de diferitele tipuri de transport al animalelor de circ în cadrul Comunității, este cazul să se prevadă pașapoarte pentru aceste animale, care vor cuprinde informații pertinente privind starea lor de sănătate, inclusiv date detailate privind vaccinările și testele oficiale efectuate.

(7) Normele de sănătate animală aplicabile animalelor de circ se pot baza pe aceleași principii ca și legislația comunitară în domeniul sănătății animale aplicabilă schimburilor intracomunitare de animale domestice deținute în exploatații, în special Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de sănătate animală care afectează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine1 și Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar de ovine și caprine2. Cu toate acestea, este necesar ca aceste norme să fie adaptate problemelor specifice ridicate de speciile animale în cauză prezente în circuri sau târguri, iar punerea lor în aplicare să fie legal atestată de un medic veterinar oficial, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului3.

(8) Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului4 prevede condițiile de sănătate animală și documentele de însoțire sau pașapoarte pentru transportul intracomunitar de pisici, câini și nevăstuici, iar Decizia 93/623/CEE a Comisiei5 pentru ecvidee. Este necesar ca animalele de circ din speciile menționate anterior să intre sub incidența acestor norme în ceea ce privește pașapoartele și sănătatea animală.

(9) Pentru asigurarea coerenței, Irlanda, Ciprul, Malta și Regatul Unit trebuie autorizate să aplice animalelor de circ sensibile la turbare normele lor naționale de carantină, în conformitate cu Directiva 92/65/CEE:

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice fără a aduce atingere dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea6.

___________

1 JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1/2005 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...