Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1722/2005 privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R1722

Modificări (...)

În vigoare de la 21 octombrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI NR. 1722/2005
din 20 octombrie 2005
privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind
armonizarea venitului național brut la prețurile pieței
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)1, în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

1. Articolul 2 alineatul (7) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților2 prevede că produsul național brut la prețurile pieței (PNB) se consideră egal cu venitul național brut la prețurile pieței (VNB) prevăzut de Comisie în conformitate cu Sistemul European de Conturi (SEC). Sistemul European de Conturi din 1995 (SEC95), care înlocuiește două sisteme anterioare din 1970 și, respectiv, 1979, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale în Comunitate3 și a fost prezentat în anexa la respectivul regulament. VNB, astfel cum este utilizat în cadrul SEC 95, a înlocuit PNB drept criteriu în sensul resurselor proprii, începând din anul bugetar 2002.

2. În sensul aplicării dispozițiilor articolului 1 din Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței4, principiile de estimare a serviciilor locative au fost definite prin Decizia 95/309/CE, Euratom a Comisiei5. În sensul articolului 1 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, trebuie prevăzut în prezent setul echivalent de principii privind VNB.

3. Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului VNB instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 181, 19.7.2003, p. 1.

2 JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

3 JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

4 JO L 49, 21.2.1989, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

5 JO L 186, 5.8.1995, p. 59.

Articolul 1

În sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 se aplică următoarele principii de estimare a serviciilor locative, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...