Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1161/2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional
Număr celex: 32005R1161

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iulie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
NR. 1161/2005
din 6 iulie 2005
privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale
pe sector instituțional

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1)

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

____________

1 JO C 42, 18.2.2004, p. 23.

2 Avizul Parlamentului European din 30 martie 2004 (JO C 103 E, 29.4.2004, p. 141), Poziția comună a Consiliului din 8 martie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 26 mai 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Planul de acțiune privind cerințele statistice ale Uniunii Economice și Monetare (UEM) aprobat de către Consiliul Ecofin în septembrie 2000 precizează că este nevoie urgentă de o serie limitată de conturi sectoriale trimestriale și că acestea ar trebui să fie disponibile în termen de 90 de zile de la sfârșitul trimestrului în cauză.

(2) Raportul comun al Consiliului Ecofin și al Comisiei din cadrul Consiliului European privind statisticile și indicatorii zonei euro, astfel cum a fost adoptat de către Consiliul Ecofin la 18 februarie 2003, subliniază că este necesar să fie puse în aplicare în întregime până în 2005, acțiuni cu grad ridicat de prioritate în mai multe domenii, inclusiv conturile naționale trimestriale pe sector instituțional.

(3) Analiza mișcărilor ciclice din economia Uniunii Europene și punerea în aplicare a politicii monetare în cadrul UEM necesită statistici macroeconomice privind comportamentul economic și relațiile dintre sectoarele instituționale individuale care nu pot fi identificate pe baza datelor elaborate la nivelul economiei ca întreg.

Prin urmare, este necesar să se întocmească conturi trimestriale pe sector instituțional, pentru Uniunea Europeană, în ansamblu și pentru zona euro.

(4) Elaborarea conturilor reprezintă o parte a obiectivului global referitor la stabilirea unui sistem conturi anuale și trimestriale pentru Uniunea Europeană și pentru zona euro. Sistemul include principalele agregate macroeconomice și conturile financiare și nefinanciare pe sector instituțional. Scopul este realizarea coerenței între toate aceste conturi, și, în ceea ce privește restul conturilor lumii, între balanța de plăți și datele conturilor naționale.

(5) Întocmirea conturilor europene pe sector instituțional, în conformitate cu principiile sistemului european al conturilor naționale și regionale din Comunitate astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului1, necesită transmiterea, de către statele membre, a conturilor naționale trimestriale pe sector instituțional. Cu toate acestea, conturile europene trebuie să reflecte economia zonei europene în ansamblu și pot să fie diferite de simpla agregare a conturilor statelor membre. În special, obiectivul este de a se ține seama de tranzacțiile instituțiilor și organismelor Uniunii Europene în conturile zonei în cauză (Uniunea Europeană sau zona euro, după caz).

(6) Întocmirea statisticilor comunitare specifice este reglementată de normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare2.

(7) Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional pentru Uniunea Europeană și zona euro, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, ținând seama de dimensiunea și efectele acțiunii, poate să fie mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum a fost stabilit de articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. În special, în cazul în care statele membre au o contribuție neglijabilă la totalurile europene, nu ar trebui să li se ceară să transmită, toate datele detaliate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...