Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 223/2003 privind cerințele de etichetare legate de metoda de producție ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate și materii prime pentru hrana pentru animale și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R0223

Modificări (...)

În vigoare de la 06 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 223/2003 AL COMISIEI
din 5 februarie 2003
privind cerințele de etichetare legate de metoda de producție
ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate și materii
prime pentru hrana pentru animale și de modificare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 473/2002 al Comisiei2, în special articolul 1 alineatul (3) și articolul 13 a doua liniuță,

întrucât:

(1) În aplicarea articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, trebuie să se adopte un regulament care să prevadă cerințe de etichetare, precum și cerințe de control și măsuri preventive destinate hranei pentru animale, furajelor combinate și materiilor prime pentru hrana pentru animale, în măsura în care aceste cerințe se referă la metoda de producție ecologică.

(2) Piața hranei pentru animalele de companie și pentru animalele crescute pentru blană este separată de piața hranei pentru alte animale domestice. De asemenea, normele de etichetare, producție și control prevăzute la articolele 5-6 și la articolele 8 și 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 nu se aplică în cazul animalelor sau produselor de acvacultură. În consecință, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai în cazul hranei pentru animalele crescute prin metoda de producție ecologică, cu excepția hranei pentru animalele de companie, pentru animalele crescute pentru blană și pentru animalele de acvacultură.

(3) Măsurile specifice privind etichetarea hranei pentru animalele crescute prin metoda de producție ecologică trebuie să permită producătorilor să identifice hrana care poate fi folosită în conformitate cu dispozițiile privind metoda de producție ecologică. Mențiunea privind metoda de producție ecologică nu trebuie prezentată într-un mod care să atragă mai multă atenție decât descrierea sau denumirea hranei pentru animale prevăzute de Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 și de Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația materiilor prime pentru hrana pentru animale, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE și de abrogare a Directivei 77/101/CEE5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului6.

(4) De asemenea, conținutul de materii prime provenite din agricultura ecologică, conținutul de produse de conversie și conținutul total de hrană pentru animale provenită din agricultura ecologică trebuie, de asemenea, indicate ca masă de materie uscată, astfel încât producătorii să poată respecta rațiile zilnice prevăzute de partea B din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. În consecință, și partea B din anexa I la regulamentul menționat trebuie modificată.

(5) Mai multe mărci comerciale ale unor produse destinate nutriției animalelor care nu respectă cerințele din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 poartă indicații care pot fi considerate de operatori ca o trimitere la metoda de producție ecologică. Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție care să permită deținătorilor acestor mărci comerciale să se adapteze la noile norme. Cu toate acestea, o astfel de perioadă de tranziție trebuie acordată numai în cazul mărcilor comerciale care poartă indicațiile menționate anterior, atunci când s-a solicitat o înregistrare înainte de publicarea Regulamentului (CE) nr. 1804/1999 al Consiliului din 19 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 în vederea includerii producției animaliere7 și atunci când operatorul a fost informat corespunzător cu privire la faptul că produsele nu au fost obținute prin metoda de producție ecologică.

(6) Cerințele minime de control, precum și măsurile preventive aplicabile unităților de preparare a hranei pentru animale necesită aplicarea unor măsuri speciale, care trebuie incluse în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.

(7) Se consideră că principiul separării echipamentului folosit în unitățile de preparare a furajelor combinate rezultate din agricultura ecologică de echipamentul folosit în aceeași unitate pentru furajele combinate convenționale este un mijloc eficient de prevenire a contaminării cu produse sau substanțe nepermise de metoda de producție ecologică. În consecință, acest principiu ar trebui introdus printre dispozițiile din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. Cu toate acestea, aplicarea imediată a acestei dispoziții poate avea un impact economic semnificativ asupra industriei furajelor combinate din mai multe state membre și, în consecință, asupra sectorului agriculturii ecologice. Pentru aceste motive și pentru a permite sectorului agriculturii ecologice să se adapteze la noile norme privind liniile de producție separate, trebuie să se prevadă posibilitatea de derogare de la această dispoziție pentru o perioadă de cinci ani. De asemenea, această chestiune trebuie reexaminată temeinic în viitorul apropiat pe baza informațiilor și experienței acumulate.

(8) Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 trebuie modificat în consecință.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

2 JO L 75, 16.3.2002, p. 21.

3 JO L 86, 6.4.1979, p. 30.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...