Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 150/2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare
Număr celex: 32003R0150

Modificări (...)

În vigoare de la 30 ianuarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei1,

întrucât:

(1) Comunitatea se bazează pe o uniune vamală care necesită aplicarea consecventă a Tarifului Vamal Comun importurilor de produse provenind din țări terțe de către toate statele membre, cu excepția unor dispoziții comunitare specifice contrarii.

(2) Este în interesul întregii Comunități ca statele membre să își poată echipa forțele armate cu armamentele și echipamentele militare cele mai avansate din punct de vedere tehnologic și cele mai potrivite. Datorită evoluției tehnologice rapide pe care o cunoaște acest sector industrial la scară mondială, se obișnuiește ca autoritățile din statele membre însărcinate cu apărarea națională să își procure armamente și echipamente militare de la producători sau de la alți furnizori situați în țări terțe. Având în vedere interesele statelor membre, este compatibil cu interesele Comunității ca unele dintre aceste armamente și echipamente să poată fi importate cu scutire de taxe vamale.

(3) Pentru a se asigura de aplicarea consecventă a acestor suspendări de drepturi vamale, este necesar să se întocmească o listă comună a armamentelor și echipamentelor militare care pot beneficia de acestea. Este necesar, de asemenea, datorită naturii speciale a produselor în cauză, ca părțile, componentele și asamblajele destinate a fi încorporate sau montate în mărfurile enumerate în listă sau destinate reparării, renovării sau întreținerii acestor mărfuri, precum și mărfurile destinate formării sau testării mărfurilor enumerate în listă, să poată fi importate cu scutire de taxe vamale. Importurile de echipamente militare care nu sunt reglementate de prezentul regulament se supun drepturilor corespunzătoare prevăzute de Tariful Vamal Comun.

(4) Având în vedere diversitatea structurilor organizatorice ale autorităților competente din statele membre, este necesar, exclusiv în scopuri vamale, să se definească utilizările finale ale materialelor importate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar2 și cu regulamentele de punere în aplicare a acestuia (denumite în continuare "codul vamal").

Pentru a limita povara administrativă ce revine autorităților în cauză, este necesar să se stabilească un termen pentru supravegherea vamală a utilizării finale.

(5) Pentru a se ține seama de protecția secretului militar al statelor membre, este necesar să se prevadă proceduri administrative specifice pentru acordarea beneficiului suspendării drepturilor. O declarație a autorității competente din statul membru ale cărui forțe armate sunt destinatare ale armamentului sau ale echipamentelor militare, care ar putea, de asemenea, să îndeplinească rolul de declarație vamală în sensul Codului Vamal, ar constitui o garanție corespunzătoare a îndeplinirii condițiilor cerute. Declarația ar lua forma unui certificat. Este necesar să se precizeze forma pe care trebuie să o ia aceste certificate și să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a întocmi declarația cu ajutorul tehnicilor de prelucrare a datelor.

(6) Este necesar să se stabilească regulile privind comunicarea de către statele membre a informațiilor cu privire la cantitatea, valoarea și numărul certificatelor eliberate, precum și cu privire la normele de aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 JO C 265, 12.10.1988, p. 9.

2 JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...