Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 126/2003 privind metoda analitică de determinare a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003L0126

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2003/126/CE A COMISIEI
din 23 decembrie 2003
privind metoda analitică de determinare a componentelor de
origine animală pentru controlul oficial al furajelor (Text
cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/373/CEE a Consiliului din 20 iulie 1970 privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe și a modalităților de analiză pentru controlul oficial al furajelor1, în special articolul 2,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 70/373/CEE, controalele oficiale având ca scop verificarea conformității cu cerințele actelor cu putere de lege și actelor administrative care reglementează calitatea și compoziția furajelor, se aplică metodele comunitare de prelevare de probe și modalitățile de analiză.

(2) Conform dispozițiilor privind etichetarea furajelor și cerințelor privind interzicerea utilizării anumitor tipuri de proteine de origine animală în furajele pentru anumite categorii de animale este necesar să se prevadă metode analitice fiabile pentru stabilirea prezenței acestora și, după caz, procentul lor.

(3) Metoda descrisă în Directiva 98/88/CE a Comisiei din 13 noiembrie 1998 de stabilire a orientărilor pentru identificarea și estimarea prin examinare microscopică a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor2 este în prezent unica metodă validată pentru controlarea prezenței proteinelor de origine animală, inclusiv a proteinelor tratate la 133°C/3 bar/20', din furaje.

(4) Un studiu comparativ între laboratoare pentru determinarea proteinelor de origine animală prelucrate a demonstrat recent că datorită modului diferit de aplicare a analizelor microscopice stabilite în Directiva 98/88/CE s-au obținut diferențe semnificative în privința sensibilității, specificității și preciziei metodei. Pentru armonizarea și îmbunătățirea determinării proteinelor de origine animală prelucrate ar trebui ca dispozițiile referitoare la metoda de analiză microscopică să fie detaliate și să devină obligatorii. Este necesar să se asigure că analiștii care aplică metoda au o pregătire adecvată, deoarece performanța depinde de competența analistului.

(5) Directiva 98/88/CE ar trebui să fie, prin urmare, înlocuită.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 170, 3.8.1970, p. 2. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

2 JO L 318, 27.11. 1998, p. 45.

Articolul 1

Statele membre prevăd ca analiza oficială a furajelor în vederea controlului oficial pentru constatarea prezenței, identificarea și/sau estimarea cantității de componente de origine animală din furaje, în cadrul programului de inspecție coordonată în domeniul nutriției animalelor în conformitate cu Directiva 95/53/CE a Consiliului1, să se efectueze în conformitate cu dispozițiile din anexa la prezenta directivă.

___________

1 JO L 265, 8.11.1995, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 234, 1.9.2001, p. 55).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...