Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 33/2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003L0033

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 iunie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2003/33/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 mai 2003
privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre în materie de publicitate și
sponsorizare în favoarea produselor din tutun
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 și articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Există diferențe între actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun. În anumite situații, publicitatea și sponsorizarea în cauză depășesc frontierele statelor membre sau implică manifestări organizate la nivel internațional și constituie activități cărora li se aplică articolul 49 din tratat. Diferențele dintre legislațiile naționale pot determina o creștere a barierelor în calea liberei circulații între statele membre a produselor sau a serviciilor care servesc drept suport pentru astfel de publicitate sau sponsorizare. În cazul publicității în presă au fost deja întâlnite anumite obstacole. În ceea ce privește sponsorizarea, este posibil ca denaturarea concurenței să se intensifice, astfel cum s-a observat deja în ceea ce privește organizarea unor manifestări sportive și culturale importante.

(2) Aceste bariere trebuie eliminate și, în acest scop, este necesară apropierea normelor privind publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun în anumite cazuri. În special, trebuie precizat în ce măsură este permisă publicitatea în favoarea tutunului în anumite categorii de publicații.

(3) Articolul 95 alineatul (3) din tratat impune Comisiei, prin propunerile sale privind instituirea și funcționarea pieței comune în domeniul sănătății, să pornească de la o bază care să asigure un nivel ridicat de protecție. În cadrul competențelor lor specifice, Parlamentul European și Consiliul încearcă, de asemenea, să atingă acest obiectiv. Legislația statelor membre care urmează să fie apropiată are ca scop protejarea sănătății publice prin reglementarea promovării tutunului, un produs care creează dependență și care provoacă anual peste o jumătate de milion de decese în Comunitate, evitând astfel situațiile în care tinerii încep să fumeze la o vârstă precoce ca urmare a acestei promovări și devin dependenți.

(4) Circulația pe piața internă a publicațiilor, cum ar fi periodice, ziare și reviste, este expusă unui risc considerabil de generare a unor bariere în calea liberei circulații care decurge din actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre care interzic sau reglementează publicitatea în favoarea tutunului în aceste mijloace de informare. Pentru a asigura libera circulație a tuturor acestor mijloace de informare pe piața internă, publicitatea în favoarea tutunului în acestea trebuie limitată la revistele și la periodicele care nu sunt destinate marelui public, de tipul celor destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul comerțului cu tutun și la publicațiile tipărite și publicate în țări terțe care nu sunt destinate în principal pieței comunitare.

(5) Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre privind anumite tipuri de sponsorizare cu efecte transfrontaliere în favoarea produselor din tutun generează un risc considerabil de denaturare a concurenței în domeniul acestei activități pe piața internă. Fără a reglementa sponsorizările la nivel strict național, pentru a elimina această denaturare, sponsorizările în cauză trebuie interzise numai pentru activitățile sau manifestările cu efecte transfrontaliere, care, în caz contrar, ar putea constitui un mijloc de evitare a restricțiilor impuse publicității directe.

(6) Folosirea serviciilor societății informaționale constituie un mijloc de publicitate în favoarea produselor din tutun care se dezvoltă o dată cu dezvoltarea consumului și a accesului publicului la aceste servicii. Aceste servicii, precum și emisiunile de radio, care pot fi, de asemenea, transmise prin serviciile societății informaționale, sunt deosebit de atractive și de accesibile pentru consumatorii tineri. Publicitatea în favoarea produselor din tutun în ambele mijloace de informare menționate anterior are, prin însăși natura sa, un caracter transfrontalier și trebuie reglementată la nivel comunitar.

(7) Distribuirea gratuită de produse din tutun face obiectul unor restricții în mai multe state membre, având în vedere potențialul ridicat de creare a dependenței. Au fost observate cazuri de distribuție gratuită în contextul activităților de sponsorizare din cadrul unor manifestări cu efecte transfrontaliere, care trebuie, prin urmare, interzise.

(8) Standardele aplicabile la nivel internațional publicității și sponsorizării în favoarea produselor din tutun fac obiectul negocierilor în vederea elaborării unei Convenții-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru combaterea tabagismului. Aceste negocieri sunt destinate instituirii unor norme naționale obligatorii care să le completeze pe cele prevăzute de prezenta directivă.

(9) Comisia trebuie să elaboreze un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. În programele comunitare relevante trebuie prevăzute dispoziții privind evaluarea efectelor prezentei directive asupra sănătății publice.

(10) Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate și eficiente pentru a asigura controlarea modului de aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentei directive în conformitate cu legislațiile lor naționale, astfel cum se prevede prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind rolul sancțiunilor în punerea în aplicare a legislației comunitare din domeniul pieței interne și prin Rezoluția Consiliului din 29 iunie 1995 privind aplicarea uniformă și eficientă a dreptului comunitar și a sancțiunilor aplicabile încălcărilor dreptului comunitar în domeniul pieței interne4. Aceste mijloace trebuie să includă dispoziții care să permită intervenția persoanelor sau a organizațiilor care au un interes legitim legat de eliminarea activităților care nu sunt în conformitate cu prezenta directivă.

(11) Sancțiunile prevăzute în temeiul prezentei directive nu trebuie să aducă atingere nici unei alte sancțiuni sau căi de atac prevăzute în temeiul legislațiilor naționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...