Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1229/2003 de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru rețelele energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei 1254/96/CE
Număr celex: 32003D1229

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 1229/2003/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru rețelele
energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei 1254/96/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) După adoptarea Deciziei nr. 1254/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 1996 de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru rețelele energetice transeuropene5, a apărut necesitatea de a integra noi priorități, de a evidenția proiectele care sunt deosebit de importante, de a actualiza lista proiectelor și de a adapta procedura utilizată pentru identificarea proiectelor.

(2) Noile priorități rezultă din crearea unei piețe interne de energie mai deschise și mai competitive, ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind regulile comune pentru piața internă de energie electrică6 și a Directivei 98/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind regulile comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale7. Acestea respectă concluziile Consiliului European de la Stockholm, din martie 2001 privind dezvoltarea infrastructurilor necesare pentru exploatarea pieței de energie. Ar trebui să se depună un efort deosebit pentru atingerea obiectivului de a folosi pe scară mai largă sursele de energie regenerabilă, și de a contribui în acest fel la promovarea unei politici de dezvoltare durabilă.

(3) De regulă, construirea și întreținerea infrastructurilor în sectorul energetic ar trebui să se supună legilor pieței. Această idee este conformă cu propunerile Comisiei privind realizarea pieței interne în sectorul energetic și cu normele comune privind dreptul concurenței, care vizează crearea unei piețe interne de energie mai deschise și mai competitive. Prin urmare, ajutorul financiar comunitar acordat pentru construire și întreținere trebuie să rămână cu caracter absolut excepțional. Aceste excepții trebuie să fie bine justificate.

(4) Construirea și întreținerea infrastructurii energetice ar trebui să permită funcționarea eficientă a pieței interne de energie, fără abaterea de la principiile strategice și - după caz - de la cele de serviciu universal. De asemenea, prioritățile apar ca urmare a importanței crescute a rețelelor energetice transeuropene pentru diversificarea aprovizionării cu gaze în cadrul Comunității, prin integrarea rețelelor energetice ale țărilor candidate și asigurarea exploatării coordonate a rețelelor electrice din Europa și bazinele Mării Mediterane și al Mării Negre.

(5) Dintre proiectele legate de rețelele energetice transeuropene, este necesar să se evidențieze proiectele prioritare, care prezintă o importanță deosebită pentru funcționarea pieței interne de energie sau pentru siguranța distribuției de energie.

(6) Este necesar să se adapteze procedura de identificare a proiectelor legate de rețelele energetice transeuropene, pentru a asigura aplicarea armonioasă a Regulamentului (CE) nr. 2236/95 al Consiliului din 18 septembrie 1995 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene8.

(7) Procedura de identificare a proiectelor legate de rețelele energetice transeuropene ar trebui să fie adaptată prin acțiune la două niveluri: primul nivel identifică un număr restrâns de proiecte de interes comun, definite din punct de vedere tematic, iar un al doilea nivel descrie proiectele în detaliu, în documente numite "specificații".

(8) Întrucât specificațiile proiectului pot suferi modificări, ele sunt date cu caracter orientativ. Prin urmare, Comisia ar trebui să continue să fie autorizată să le actualizeze. Deoarece proiectul poate avea implicații politice și economice considerabile, este important să se găsească echilibrul corespunzător între controlul legislativ și flexibilitate în procesul de stabilire a proiectelor care merită un sprijin potențial din partea Comunității.

(9) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei9.

(10) Identificarea proiectelor de interes comun, specificațiile lor și proiectele prioritare trebuie să nu aducă atingere rezultatelor evaluării impactului asupra mediului al proiectelor, al planurilor sau al programelor.

(11) Termenul în care Comisia trebuie să întocmească raportul periodic privind punerea în aplicare a orientărilor în temeiul Deciziei nr. 1254/96/CE ar trebui să fie prelungit, deoarece, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2236/95, Comisia trebuie să prezinte un raport anual care să conțină informații privind evoluția proiectelor și, în special, a proiectelor prioritare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...