Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1152/2003 privind informatizarea circulației și controlului produselor supuse accizelor
Număr celex: 32003D1152

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA nr. 1152/2003/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 iunie 2003
privind informatizarea circulației și controlului
produselor supuse accizelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse4 prevede că produsele care circulă între teritoriile statelor membre în regim de suspendare a accizelor trebuie să fie însoțite de un document completat de expeditor.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Comisiei din 11 septembrie 1992 privind documentul administrativ de însoțire pentru circulația în regim de suspendare a produselor supuse accizelor5 stabilește forma și conținutul documentului de însoțire prevăzut de Directiva 92/12/CEE.

(3) Este necesar să se dispună de un sistem informatizat de monitorizare a circulației produselor supuse accizelor, care să permită statelor membre să obțină informații în timp real cu privire la această circulație și să efectueze controalele necesare, inclusiv în timpul circulației produselor, în sensul articolului 15 din Directiva 92/12/CEE.

(4) De asemenea, instituirea unui sistem informatizat ar trebui să permită simplificarea circulației intracomunitare a produselor în regim de suspendare a accizelor.

(5) Sistemul informatizat pentru circulația și monitorizarea intracomunitară a produselor supuse accizelor (EMCS) ar trebui să fie compatibil și, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, combinat cu noul sistem informatizat de tranzit (NSIT), pentru a facilita procedurile administrative și comerciale.

(6) În scopul punerii în aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să coordoneze activitățile statelor membre, astfel încât să asigure buna funcționare a pieței interne.

(7) Datorită dimensiunii și complexității unui astfel de sistem informatizat, atât Comunitatea cât și statele membre vor avea nevoie de importante resurse suplimentare, umane și financiare, în acest scop. Prin urmare, trebuie să se prevadă ca statele membre și Comisia să pună la dispoziție resursele necesare pentru instituirea și dezvoltarea sistemului.

(8) În cadrul procesului de dezvoltare a componentelor naționale, statele membre ar trebui să aplice principiile prevăzute pentru sistemele de administrare electronică și să aplice agenților economici aceleași norme ca și în celelalte domenii în care se instituie sisteme informatizate. În special, acestea ar trebui să permită agenților economici, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii active în acest sector, să utilizeze aceste componente naționale la cel mai mic cost posibil și ar trebui să promoveze toate măsurile vizând menținerea competitivității acestora.

(9) De asemenea, ar trebui definită o delimitare între componentele comunitare și necomunitare ale sistemului informatizat, precum și între atribuțiile Comisiei și cele ale statelor membre referitoare la dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului. În acest context, Comisia, asistată de comitetul competent, ar trebui să îndeplinească un rol important în coordonarea, organizarea și gestionarea sistemului.

(10) Trebuie să se prevadă măsuri pentru evaluarea punerii în aplicare a sistemului informatizat de monitorizare a produselor supuse accizelor.

(11) Finanțarea sistemului trebuie să fie repartizată între Comunitate și statele membre, contribuția comunitară fiind prevăzută ca atare în bugetul general al Uniunii Europene.

(12) Instituirea sistemului informatizat servește la accentuarea aspectelor de piață internă ale produselor supuse accizelor. Toate aspectele fiscale referitoare la circulația produselor supuse accizelor trebuie soluționate prin modificarea Directivei 92/12/CEE. Prezenta decizie nu aduce atingere bazei legale a oricărei viitoare modificări a Directivei 92/12/CEE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...