Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 779/2003 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară necesare la importul de intestine de animale provenind din țări terțe [notificată cu numărul C (2003) 3988] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0779

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 31 octombrie 2003
de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare
veterinară necesare la importul de intestine de animale provenind
din țări terțe [notificată cu numărul C (2003) 3988] (Text cu
relevanță pentru SEE) (2003/779/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/721/CE a Comisiei2, în special articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (c),

întrucât:

(1) Decizia 94/187/CE a Comisiei din 18 martie 1994 de stabilire a condițiilor sanitare și a certificatelor veterinare necesare la importul de intestine de animale din țări terțe3 a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial4. Pentru mai multă claritate și raționalitate, este necesar ca decizia menționată anterior să fie codificată.

(2) Anexa I capitolul 2 la Directiva 92/118/CEE autorizează importul, din orice țară terță, de intestine de animale care au fost supuse unuia din tratamentele prevăzute.

(3) Este necesar să fie stabilite condițiile de sănătate animală și de certificare veterinară în vederea garantării efectuării tratamentului prevăzut pentru intestine.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

2 JO L 260, 11.10.2003, p. 21.

3 JO L 89, 6.4.1994, p. 18.

4 A se vedea anexa II la prezenta decizie.

Articolul 1

Statele membre autorizează importul, din orice țară terță, de intestine de animale însoțite de un certificat de sănătate animală în conformitate cu modelul din anexa I, care are o singură foaie și trebuie redactat în cel puțin una din limbile oficiale ale statului membru unde se efectuează controlul importului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...