Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2/2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)
Număr celex: 32007L0002

Modificări (...), Referințe (9)

În vigoare de la 25 aprilie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2007/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 martie 2007
de instituire a unei infrastructuri pentru informații
spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, în lumina proiectului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 ianuarie 2007(2),

întrucât:

(1) Politica comunitară în domeniul mediului trebuie să vizeze un nivel ridicat de protecție, care să țină seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Comunității. În plus, sunt necesare informații, inclusiv informații spațiale, pentru formularea și punerea în aplicare a acestei politici și a altor politici comunitare, care trebuie să integreze cerințele privind protecția mediului, în conformitate cu articolul 6 din tratat. În vederea asigurării unei astfel de integrări, este necesar să se stabilească o anumită coordonare între utilizatorii și furnizorii de informații, astfel încât informațiile și cunoștințele din diferite sectoare să poată fi combinate.

(2) Al șaselea program de acțiune pentru mediu, adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002(3), prevede că ar trebui să se urmărească foarte atent ca elaborarea politicii Comunității în domeniul mediului să se facă în mod integrat, ținând seama de diferențele regionale și locale. Există o serie de probleme privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea și partajarea informațiilor spațiale necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în programul menționat.

___________

(1) JO C 221, 8.9.2005, p. 33.

(2) Avizul Parlamentului European din 7 iunie 2005 (JO C 124 E, 25.5.2006, p. 116), Poziția comună a Consiliului din 23 ianuarie 2006 (JO C 126 E, 30.5.2006, p. 16) și Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2007 și rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(3) Problemele privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea și partajarea informațiilor spațiale sunt comune unui număr mare de categorii de politici și informații, fiind întâlnite la diferitele nivele ale autorității publice. Soluționarea acestor probleme necesită adoptarea unor măsuri privind schimbul, partajarea, accesarea și utilizarea datelor spațiale și a serviciilor de date spațiale interoperabile la diferitele niveluri ale autorității publice și în diferite sectoare. Prin urmare, este necesară instituirea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitate.

(4) Infrastructura pentru informații spațiale din Comunitatea Europeană (Inspire) ar trebui să faciliteze procesul decizional cu privire la politicile și activitățile care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra mediului.

(5) Inspire ar trebui să se bazeze pe infrastructurile pentru informații spațiale create de statele membre și devenite compatibile cu normele de aplicare comune și completate cu măsuri la nivel comunitar. Aceste măsuri ar trebui să asigure compatibilitatea infrastructurilor pentru informații spațiale create de statele membre, precum și posibilitatea ca acestea să fie utilizate într-un context comunitar și transfrontalier.

(6) Infrastructurile pentru informații spațiale din statele membre ar trebui să fie concepute în așa fel încât să se asigure că datele spațiale sunt stocate, disponibile și păstrate la nivelul cel mai adecvat, că datele spațiale obținute din diferite surse din întreaga Comunitate pot fi combinate într-o manieră unitară și partajate între mai mulți utilizatori și mai multe aplicații, că datele spațiale colectate la un anumit nivel al autorității publice pot fi partajate între alte autorități publice, că datele spațiale sunt disponibile în condiții care să nu împiedice, fără motiv, utilizarea lor extensivă și că se poate face cu ușurință căutarea datelor spațiale disponibile, evaluarea conformității lor cu un anumit scop și aflarea condițiilor de utilizare a acestora.

(7) Există o anumită suprapunere între informațiile spațiale reglementate de prezenta directivă și informațiile reglementate de Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu(1). Prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...