Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2152/2003 privind supravegherea pădurilor și interacțiunile ecologice în cadrul Comunității (Forest Focus)
Număr celex: 32003R2152

În vigoare de la 11 decembrie 2003 până la 11 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2152/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind supravegherea pădurilor și interacțiunile ecologice în cadrul
Comunității (Forest Focus)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Pădurile îndeplinesc o multitudine de funcții în cadrul societății. Pe lângă rolul semnificativ pe care îl joacă în dezvoltarea zonelor rurale, pădurile sunt extrem de prețioase pentru conservarea naturii. Ele sunt, de asemenea, foarte importante pentru conservarea mediului, constituie elemente cheie ale ciclului carbonului și rezervoare de carbon considerabile și, în același timp, reprezintă un factor de control crucial în ciclul hidrologic.

(2) Starea pădurilor poate fi grav afectată de factori naturali, cum ar fi condițiile climaterice extreme, atacuri ale paraziților și boli sau fenomene antropice precum schimbarea climaterică, incendiile și poluarea atmosferică. Aceste amenințări pot afecta grav pădurile sau le pot chiar distruge. Majoritatea factorilor naturali și antropici care afectează pădurile pot avea efecte transfrontaliere.

(3) Comunicarea adresată de Comisie Parlamentului European și Consiliului privind o strategie forestieră pentru Uniunea Europeană a pus în evidență necesitatea de a proteja mediul natural și patrimoniul forestier, de a asigura o gestionare durabilă a pădurilor și de a susține cooperarea internațională și paneuropeană în domeniul protecției pădurilor, făcându-se referire la supravegherea pădurilor și promovarea rolului lor de rezervoare de carbon. În rezoluția sa din 15 decembrie 1998 privind o strategie forestieră pentru Uniunea Europeană5, Consiliul a invitat Comisia să evalueze și să îmbunătățească în permanență eficacitatea sistemului european de supraveghere a stării pădurilor luând în considerare toate incidențele posibile asupra ecosistemelor forestiere. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia să acorde o atenție deosebită dezvoltării sistemului de informare comunitară cu privire la incendiile forestiere, care permite o mai bună evaluare a eficacității măsurilor de protecție împotriva incendiilor.

(4) Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu6 subliniază necesitatea de a adopta o abordare bazată pe cunoaștere în vederea elaborării, punerii în aplicare și evaluării politicii de mediu și insistă în special asupra elaborării unei supravegheri a multiplelor funcții ale pădurii, în conformitate cu recomandările unor foruri, cum ar fi Conferința ministerială privind protecția pădurilor în Europa, Forumul Națiunilor Unite privind pădurile sau chiar Convenția privind diversitatea biologică.

(5) Comunitatea, împreună cu statele membre, și-a luat angajamentul de a pune în practică o serie de activități referitoare la conservarea și protecția pădurilor, aprobate la nivelul instituțiilor internaționale, în special propuneri de acțiuni ale Grupului interguvernamental privind pădurile și ale Forumului interguvernamental privind pădurile, programul de acțiune extins privind diversitatea biologică a pădurilor al Convenției privind diversitatea biologică, precum și Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și protocolul de la Kyoto.

(6) Comunitatea a abordat deja, în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3528/86 al Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind protecția pădurilor Comunității împotriva poluării atmosferice7 și al Regulamentului (CEE) nr. 2158/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind protecția pădurilor din Comunitate împotriva incendiilor8, problemele ridicate de doi factori care au consecințe deosebit de grave asupra ecosistemelor forestiere.

(7) Perioada de aplicare a acestor două regulamente a luat sfârșit la 31 decembrie 2002 și, în interesul general al Comunității, trebuie continuate și dezvoltate activitățile de supraveghere stabilite de aceste regulamente, integrându-le într-o nouă acțiune intitulată "Forest Focus".

(8) Acțiunea ar trebui armonizată cu sistemele naționale, europene și internaționale existente, luând în considerare competențele Comunității în domeniul forestier, în conformitate cu strategia forestieră a acesteia și respectând principiul subsidiarității.

(9) Măsurile prevăzute prin această acțiune în domeniul supravegherii incendiilor forestiere ar trebui să completeze acțiunile întreprinse, în special în conformitate cu Decizia 1999/847/CE a Consiliului din 9 decembrie 1999 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul protecției civile9, cu Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală10 și cu Regulamentul (CEE) nr. 1615/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind crearea unui Sistem european de informare și comunicare în domeniul forestier (Efics)11.

(10) Acțiunea ar trebui să încurajeze schimbul de informații privind starea pădurilor și factorii cu efecte nefaste asupra pădurilor în cadrul Comunității și să permită evaluarea măsurilor actuale care vizează promovarea conservării și protecției pădurilor în interesul dezvoltării durabile, în special a măsurilor luate pentru atenuarea efectelor nefaste asupra pădurilor.

(11) Protecția pădurilor împotriva incendiilor este deosebit de importantă și urgentă în vederea combaterii deșertificării și pentru evitarea efectelor negative ale acesteia asupra schimbărilor climatice. Trebuie evitată cu orice preț întreruperea acțiunilor puse în aplicare de statele membre în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2158/92, care a ieșit din vigoare. În consecință, prezentul regulament ar trebui să cuprindă măsurile preventive care nu sunt finanțate prin Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și nu se află sub incidența programelor de dezvoltare rurală stabilite la nivel național sau regional.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...