Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2065/2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe alimente
Număr celex: 32003R2065

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 26 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2065/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 10 noiembrie 2003
privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării
în sau pe alimente

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aromele destinate utilizării în produsele alimentare și la materiile prime destinate producerii acestora4, în special articolul 5 alineatul (1) a șaptea liniuță prevede adoptarea unor dispoziții adecvate cu privire la materiile prime utilizate pentru producerea aromelor de fum și la condițiile de reacție utilizate pentru prepararea acestora.

(2) Libera circulație a unor alimente sigure și sănătoase constituie un aspect esențial al pieței interne și contribuie în mod semnificativ la sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și la interesele sociale și economice ale acestora.

(3) Este necesar ca politicile comunitare să asigure un nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane.

(4) Pentru protecția sănătății umane, aromele de fum trebuie supuse unei evaluări a siguranței pe baza unei proceduri comunitare, înainte de introducerea pe piață sau utilizarea în sau pe alimente în cadrul Comunității.

(5) Diferențele dintre actele cu putere de lege și actele adiministrative naționale privind evaluarea și autorizarea aromelor de fum pot împiedica libera circulație a acestora prin crearea unor condiții de concurență inegală și neloială. De aceea, este necesară stabilirea unei proceduri de autorizare la nivel comunitar.

(6) Compoziția chimică a fumului este complexă și depinde, printre altele, de esența lemnului utilizat, metoda de producere a fumului, conținutul de apă al lemnului, precum și de temperatura și concentrația de oxigen pe durata producerii fumului. În general, alimentele afumate prezintă probleme de sănătate, în special în ceea ce privește posibila prezență a hidrocarburilor aromate policiclice. Deoarece aromele de fum se obțin dintr-un fum supus unor procese de fracționare și purificare, utilizarea aromelor de fum este în general considerată mai puțin periculoasă pentru sănătate decât procedeul de afumare tradițional. Totuși, evaluarea siguranței trebuie să țină seama de posibila extindere a utilizării aromelor de fum comparativ cu afumarea tradițională.

(7) Prezentul regulament se referă la aromele de fum, astfel cum sunt definite de Directiva 88/388/CEE. Producerea aromelor de fum începe prin condensarea fumului. În mod normal, fumul condensat este separat prin procese fizice, într-un condensat de fum primar apos, o fază de gudron cu densitate mare insolubil în apă și o fază de ulei insolubil în apă. Faza de ulei insolubil în apă este un produs derivat impropriu producerii de arome de fum. Condensații de fum primari și fracțiile fazei de gudron de mare densitate insolubil în apă denumiți "fracții de gudron primare" sunt purificați în scopul eliminării componentelor fumului cele mai dăunătoare pentru sănătatea umană. Așadar, aceștia pot fi utilizați ca atare în sau pe alimente sau pentru producerea aromelor de fum derivate obținute prin prelucrări fizice adecvate ulterioare, cum ar fi procedeele de extracție, distilarea, concentrarea prin evaporare, absorbția sau separarea prin membrană și adaosul de ingrediente alimentare, alte arome, aditivi alimentari sau solvenți, fără a se aduce atingere legislației comunitare mai specifice.

(8) Comitetul științific pentru alimentație a concluzionat că datorită diferențelor fizicochimice mari dintre aromele de fum utilizate pentru aromatizarea alimentelor nu este posibil să se conceapă o abordare comună a evaluării siguranței acestora și, în consecință, evaluarea toxicologică ar trebui să se concentreze pe siguranța diverșilor condensați de fum. Conformându-se acestei recomandări, prezentul regulament prevede evaluarea științifică a condensaților de fum primari și a fracțiilor de gudron primare, denumite în continuare "produse primare", în ceea ce privește siguranța utilizării ca atare a acestora și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate destinate utilizării în sau pe alimente.

(9) În ceea ce privește condițiile de producție, prezentul regulament reflectă constatările Comitetului științific pentru alimentație din raportul său din 25 iunie 1993 privind aromele de fum5, în care sunt specificate diversele condiții de producție, precum și informațiile necesare evaluării aromelor de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe alimente. La rândul său, acest raport se bazează pe raportul Consiliului Europei privind aspectele sanitare ale utilizării aromelor de fum ca ingredienți alimentari6. Acesta conține și lista neexhaustivă a esențelor de lemn care pot fi considerate adecvate producerii fumului.

(10) Este necesar să se prevadă stabilirea, pe baza evaluării siguranței, a listei produselor primare autorizate pentru utilizare ca atare în sau pe alimente și/sau pentru producerea aromelor de fum utilizate în sau pe alimente în cadrul Comunității. Această listă trebuie să descrie clar produsele primare, cu specificarea condițiilor de utilizare și a datelor de la care sunt valabile autorizările.

(11) Pentru a asigura armonizarea, evaluarea siguranței se efectuează de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ("autoritatea") instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor referitoare la siguranța alimentară7.

(12) Evaluarea siguranței unui produs primar specific ar trebui să fie urmată de o decizie privind gradul de risc, pentru a se ști dacă produsul respectiv trebuie să fie inclus pe lista produselor primare autorizate în Comunitate. Această decizie se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare pentru asigurarea unei colaborări strânse între Comisie și statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...