Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1946/2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1946

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 05 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1946/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Protocolul de la Cartagena privind biosiguranța la Convenția privind diversitatea biologică (denumit în continuare "Protocolul") a fost semnat de Comunitate și de statele membre ale acesteia în 2000, iar Decizia 2002/628/CE a Consiliului5 privind încheierea Protocolului, în numele Comunității, a fost adoptată la 25 iunie 2002.

(2) Articolul 1 din protocol precizează că, în conformitate cu principiul precauției cuprins în Principiul 15 din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, obiectivul Protocolului este de a contribui la asigurarea unui nivel corespunzător de protecție în domeniul transferului, manipulării și utilizării în condiții de siguranță a organismelor modificate genetic (OMG-uri) obținute prin procedee de biotehnologie modernă care pot avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând, de asemenea, în considerare riscurile pentru sănătatea umană și punând în mod special accentul pe deplasările transfrontaliere.

(3) Protocolul prevede ca fiecare parte să ia măsurile corespunzătoare legale, administrative și de altă natură pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu Protocolul. Directiva 2001/18/CE Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic6 a invitat Comisia să înainteze o propunere legislativă pentru punerea în aplicare a procedurilor stabilite de protocol și, în conformitate cu protocolul, pentru a le impune exportatorilor din Comunitate să se asigure că sunt îndeplinite toate cerințele din Procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză, în conformitate cu articolele 7-10, 12 și 14 din protocol.

(4) Este important să se organizeze supravegherea și controlul deplasărilor transfrontaliere de OMG-uri pentru a contribui la asigurarea conservării și a utilizării durabile a diversității biologice, având, de asemenea, în vedere riscurile pentru sănătatea umană, astfel încât cetățenii să aibă posibilitatea de a face alegeri în mod liber și în cunoștință de cauză în privința OMG-urilor.

(5) Deoarece legislația comunitară nu conține cerințe specifice pentru exporturile de OMGuri în țări terțe și pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de protocol cu privire la deplasările transfrontaliere de OMG-uri, trebuie să se instituie un cadru legal comun pentru exporturile în cauză.

(6) Este necesar să se recunoască nevoia de a respecta cadrul de reglementare a biosiguranței al părții sau non-părții de import în mod consecvent cu protocolul.

(7) Trebuie să se excludă din domeniul de aplicare a prezentului regulament produsele farmaceutice pentru uz uman care fac obiectul unor alte acorduri internaționale la care Comunitatea sau statul membru în cauză sunt parte sau al unor organizații în care Comunitatea sau statul membru în cauză sunt membri.

(8) Exporturile de OMG-uri destinate diseminării deliberate în mediu trebuie notificate părții sau non-părții de import, permițându-i astfel acesteia să ia o decizie în cunoștință de cauză pe baza unei evaluări a riscurilor realizate în mod corect din punct de vedere științific.

(9) Notificarea trebuie asigurată de către exportator. Exportatorul trebuie să fie responsabil pentru acuratețea informațiilor cuprinse în notificare.

(10) Exportatorii trebuie să aștepte consimțământul prealabil formulat în scris și în mod expres al părții sau non-părții de import înainte de a efectua prima deplasare transfrontalieră a unui OMG destinat diseminării deliberate în mediu.

(11) Recunoscând faptul că este posibil ca unele țări în curs de dezvoltare și unele țări ale căror economii sunt în tranziție să nu dispună de capacitatea necesară pentru a lua astfel de decizii informate, Comisia și statele membre trebuie să depună eforturi susținute pentru a le permite să își dezvolte și să își consolideze resursele umane și capacitatea instituțională în acest sens.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...