Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1830/2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE
Număr celex: 32003R1830

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 18 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1830/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic
și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau
animale, produse din organisme modificate genetic,
și de modificare a Directivei 2001/18/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic5 le impune statelor membre să ia măsuri pentru a asigura trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) autorizate în toate etapele introducerii acestora pe piață.

(2) diferențele dintre actele cu putere de lege și actele administrative naționale privind trasabilitatea și etichetarea OMG-urilor care reprezintă produse sau sunt conținute în produse, precum și trasabilitatea produselor alimentare și a furajelor produse din OMGuri pot împiedica libera circulație a acestora, creând condiții de concurență inegală și neloială. Un cadru comunitar armonizat pentru trasabilitatea și etichetarea OMG-urilor ar contribui la funcționarea eficientă a pieței interne. Directiva 2001/18/CE trebuie, prin urmare, modificată corespunzător.

(3) cerințele de trasabilitate pentru OMG-uri trebuie să faciliteze, pe de o parte, retragerea produselor în cazurile în care se identifică efecte adverse neprevăzute asupra sănătății umane, sănătății animale sau mediului, inclusiv asupra ecosistemelor și, pe de altă parte, concentrarea monitorizării în vederea examinării, în special, a efectelor asupra mediului. Trasabilitatea trebuie, de asemenea, să faciliteze punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor în conformitate cu principiul precauției.

(4) trebuie să se stabilească cerințe de trasabilitate aplicabile produselor alimentare și furajelor produse din OMG-uri, pentru a facilita etichetarea exactă a acestor produse, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic6, astfel încât operatorii și consumatorii să aibă la dispoziție informații exacte care să permită exercitarea în mod eficient de către aceștia a libertății de a alege, precum și controlul și verificarea informațiilor conținute pe etichete. Cerințele pentru produsele alimentare și furajele produse din OMG-uri trebuie să fie similare pentru a se evita sincopele la nivelul informațiilor în cazurile de modificare a destinației acestora.

(5) transmiterea și deținerea de informații conform cărora anumite produse conțin sau sunt formate din OMG-uri, și identificatorii unici pentru respectivele OMG-uri oferă, în fiecare etapă a introducerii acestora pe piață, baza unui sistem de trasabilitate și etichetare adecvată a OMG-urilor. Identificatorii pot fi utilizați pentru accesarea unor informații specifice privind OMG-urile, consemnate într-un registru, și pentru a facilita identificarea, detectarea și monitorizarea acestora în conformitate cu Directiva 2001/18/CE.

(6) transmiterea și deținerea de informații conform cărora anumite produse alimentare sau furaje au fost produse din OMG-uri oferă, de asemenea, o bază pentru trasabilitatea adecvată a produselor elaborate din OMG-uri.

(7) legislația comunitară privind OMG-urile utilizate ca furaje sau prezente în furaje trebuie să se aplice și furajelor destinate animalelor care nu sunt destinate producției de alimente.

(8) trebuie elaborate linii directoare privind prelevarea de probe și detectarea pentru a facilita o abordare coordonată a activităților de control și de inspecție și pentru a le asigura operatorilor securitatea juridică. Trebuie luate în considerare registrele care conțin informații privind modificările genetice ale OMG-urilor, instituite de Comisie în conformitate cu art. 31 alin. (2) din Directiva 2001/18/CE și cu art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(9) statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor din prezentul regulament.

(10) este posibil ca unele urme de OMG-uri din produse să fie accidentale sau tehnic inevitabile. De aceea, o astfel de prezență a OMG-urilor nu trebuie să facă obiectul unor cerințe de etichetare sau de trasabilitate. Prin urmare, este necesar să se fixeze o serie de praguri pentru prezența accidentală sau tehnic inevitabilă a materialelor constând din, care conțin sau produse din OMG-uri atât în cazul în care introducerea pe piață a acestor OMG-uri este autorizată în Comunitate, cât și dacă prezența accidentală sau tehnic inevitabilă a acestora este tolerată în temeiul art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Trebuie, de asemenea, să se prevadă că, în situațiile în care nivelul combinat al prezenței accidentale și al celei tehnic inevitabile a materialului menționat anterior într-un produs alimentar sau într-un furaj sau într-o componentă a acestuia este mai mare decât pragul de etichetare menționat anterior, această prezență trebuie indicată în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament și trebuie adoptate norme de aplicare a acestuia.

(11) este indispensabil să se asigure informarea completă și fiabilă a consumatorilor asupra OMG-urilor și asupra produselor, produselor alimentare și furajelor obținute din acestea, astfel încât să li se permită să aleagă produsele în cunoștință de cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...