Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1829

Modificări (...), Referințe (18)

În vigoare de la 18 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1829/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 37, 95 și 152 alin. (4) lit. (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din tratat4,

întrucât:

(1) libera circulație a produselor alimentare și furajelor sigure și sănătoase este un aspect esențial al pieței interne și contribuie în mod considerabil la sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și la interesele economice și sociale ale acestora.

(2) în cadrul punerii în aplicare a politicilor comunitare, trebuie să se asigure un nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane.

(3) în vederea protejării sănătății umane și animale, produsele alimentare și furajele care constau din, conțin sau sunt produse din organisme modificate genetic (denumite în continuare "produse alimentare și furaje modificate genetic") trebuie să facă obiectul unei evaluări din punctul de vedere al siguranței în conformitate cu o procedură comunitară, înainte de a fi introduse pe piață în interiorul Comunității.

(4) diferențele dintre actele cu putere de lege și actele administrative privind evaluarea și autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pot împiedica libera circulație a acestora, generând astfel condiții de concurență inechitabile și neloiale.

(5) Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi5 a instituit o procedură de autorizare pentru produsele alimentare modificate genetic, implicând statele membre și Comisia. Este necesar ca procedura menționată să fie simplificată și să devină mai transparentă.

(6) Regulamentul (CE) nr. 258/97 prevede, de asemenea, o procedură de notificare pentru alimentele noi care sunt echivalente într-o măsură considerabilă cu alimentele existente. Deși echivalența într-un grad substanțial este o etapă esențială în cadrul procesului de evaluare a securității alimentelor modificate genetic, aceasta nu constituie o evaluare a securității ca atare. În vederea asigurării clarității, transparenței., precum și a unui cadru armonizat pentru autorizarea alimentelor modificate genetic, trebuie să se renunțe la procedura de notificare a alimentelor modificate genetic.

(7) furajele care constau din sau conțin organisme modificate genetic (OMG-uri) au fost autorizate până în prezent, sub rezerva procedurii de autorizare prevăzute la Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 19906 și Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic7. Nu există nici o procedură de autorizare pentru furajele produse din OMG-uri. Este necesar să se instituie o procedură unică, eficientă și transparentă de autorizare la nivel comunitar pentru furajele care constau din, conțin sau sunt produse din OMG-uri.

(8) dispozițiile prezentului regulament trebuie să se aplice, de asemenea, în cazul furajelor pentru animalele care nu sunt destinate producției alimentare.

(9) noile proceduri de autorizare a produselor alimentare și furajelor modificate genetic trebuie să includă noile principii introduse în Directiva 2001/18/CE. De asemenea, procedurile menționate trebuie să recurgă la noul cadru pentru evaluarea riscurilor în ceea ce privește siguranța produselor alimentare stabilit de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității europene a securității alimentare și de stabilire a procedurilor referitoare la securitatea produselor alimentare8. În consecință, introducerea pe piață a produselor alimentare și a furajelor modificate genetic trebuie autorizată în vederea introducerii pe piața comunitară numai după o evaluare științifică, la cel mai înalt nivel posibil, care urmează să fie realizată sub răspunderea Autorității europene a securității alimentare (Autoritatea), privind orice riscuri pe care produsele alimentare și furajele în cauză le-ar putea prezenta pentru sănătatea umană și animală și, după caz, pentru mediu. Evaluarea științifică menționată trebuie să fie urmată de o decizie de management al riscurilor, adoptată de Comunitate, în conformitate cu o procedură de reglementare care să asigure cooperarea strânsă între Comisie și statele membre.

(10) experiența a demonstrat că autorizația nu trebuie acordată pentru o singură utilizare, în cazurile în care este posibil ca un produs să fie utilizat atât ca produs alimentar, cât și ca furaj. În consecință, produsele în cauză trebuie autorizate numai dacă îndeplinesc criteriile de autorizare atât pentru produse alimentare, cât și pentru furaje.

(11) în temeiul prezentului regulament, se poate acorda o autorizație fie pentru un OMG care urmează să fie utilizat ca material sursă pentru producția de produse alimentare sau de furaje sau de produse care vor fi utilizate în produse alimentare și/sau furaje care conțin, constau din sau sunt produse din OMG-ul în cauză, fie pentru produse alimentare sau furaje produse dintr-un OMG. Astfel, în cazul în care un OMG utilizat pentru producția de produse alimentare și/sau furaje a fost autorizat în temeiul prezentului regulament, produsele alimentare și/sau furajele care conțin, constau din sau sunt produse din OMGul în cauză nu trebuie să facă obiectul unei autorizații în temeiul prezentului regulament, dar trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în autorizația eliberată pentru acel OMG. De asemenea, produsele alimentare care fac obiectul unei autorizații acordate în conformitate cu prezentul regulament sunt scutite de la aplicarea cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi, cu excepția cazului în care acestea se încadrează în una sau mai multe din categoriile definite la art. 1 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 în ceea ce privește o anumită caracteristică care nu a fost luată în considerare în sensul autorizației acordate în temeiul prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...