Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92
Număr celex: 32003R1798

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 15 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1798/2003 AL CONSILIULUI
din 7 octombrie 2003
privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

întrucât:

(1) Frauda fiscală și evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare și la încălcări ale principiului impozitării corecte și pot provoca denaturări ale circulației capitalurilor și ale condițiilor concurenței. Prin urmare, ele afectează funcționarea pieței interne.

(2) Combaterea fraudei privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) necesită o cooperare strânsă între autoritățile administrative din fiecare stat membru, responsabile pentru aplicarea dispozițiilor din acest domeniu.

(3) În consecință, măsurile de armonizare fiscală luate în vederea realizării pieței interne trebuie să includă instituirea unui sistem comun de schimb de informații între statele membre, prin care autoritățile administrative ale statelor membre urmează să se sprijine reciproc și să coopereze cu Comisia pentru a asigura aplicarea corectă a TVA la livrările de bunuri și prestările de servicii, achiziția intracomunitară de bunuri și importul de bunuri.

(4) Stocarea electronică și transmiterea electronică a anumitor date în vederea controlării TVA sunt indispensabile pentru funcționarea adecvată a sistemului TVA.

(5) Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și la accesul direct al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar. Comercianții ar trebui să aibă acces la unele din aceste informații, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor.

(6) Statul membru de consum are responsabilitatea principală de a asigura ca furnizorii fără sediu să își îndeplinească obligațiile. În acest scop, aplicarea regimului special temporar pentru serviciile furnizate electronic, care este prevăzut la articolul 26c din a șasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: bază unitară de stabilire4, necesită definirea normelor privind furnizarea de informații și transferul de fonduri între statul membru de identificare și statul membru de consum.

(7) Regulamentul (CEE) nr. 218/92 al Consiliului din 27 ianuarie 1992 privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării indirecte (TVA)5 a instituit în această privință un sistem de cooperare strânsă între autoritățile administrative ale statelor membre și între aceste autorități și Comisie.

(8) Regulamentul (CEE) nr. 218/92 completează Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe și indirecte6.

(9) Aceste două instrumente juridice s-au dovedit a fi eficace, dar nu mai sunt suficiente pentru a răspunde noilor cerințe în domeniul cooperării administrative care rezultă din integrarea din ce în ce mai strânsă a economiilor în piața internă.

(10) De asemenea, existența a două instrumente separate pentru cooperarea în domeniul TVA a împiedicat cooperarea eficace între administrațiile fiscale.

(11) Drepturile și obligațiile tuturor părților implicate sunt insuficient definite în prezent. Prin urmare, sunt necesare norme mai clare și obligatorii care să reglementeze cooperarea între statele membre.

(12) Nu există suficiente contacte directe între oficiile naționale sau locale de luptă anti fraudă, regula fiind comunicarea între birourile centrale de legătură. Acest fapt conduce la ineficiență, la utilizarea insuficientă a acordurilor de cooperare administrativă și la întârzieri în comunicare. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită contacte mai directe între servicii în vederea unei cooperări mai eficiente și mai rapide.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...