Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1287/2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1287

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE, EURATOM) nr. 1287/2003
din 15 iulie 2003
privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței
(Regulamentul VNB)
(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia Consiliului 2000/597/CE, Euratom din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților1, în special art. 8 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

întrucât:

(1) O parte tot mai mare din resursele proprii ale Comunității se bazează pe produsul național brut la prețurile pieței (denumit în continuare PNBpp) al statelor membre, ceea ce face necesară consolidarea comparabilității, fiabilității și exhaustivității acestui agregat.

(2) Aceste date reprezintă, de asemenea, un instrument analitic important pentru coordonarea politicilor economice naționale și pentru diverse politici comunitare.

(3) În sensul resurselor proprii, Decizia Consiliului 2000/597/CE, Euratom prevede că PNBpp este egal cu venitul național brut la prețurile pieței (denumit în continuare VNB), prevăzut de Comisie pentru punerea în aplicare a Sistemului european de conturi naționale și regionale (denumit în continuare SEC 95) în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate4.

(4) Datele privind VNB trebuie să fie comparabile. Aceste date pot fi comparate doar dacă se respectă definițiile și normele contabile în materie din SEC 95. În acest sens, procedurile de evaluare și datele de bază utilizate efectiv trebuie să permită aplicarea corectă a definițiilor și normelor contabile din SEC 95.

(5) Sursele și metodele utilizate pentru calcularea VNB trebuie să fie fiabile. Acest lucru înseamnă că este necesar să se aplice metode sigure unor statistici de bază solide și adecvate, în cea mai mare măsură posibil.

(6) Datele privind VNB trebuie să fie exhaustive. Acest lucru înseamnă că ele ar trebui să țină cont și de activitățile care nu sunt incluse în anchetele statistice sau în raportările către autoritățile fiscale, sociale sau de altă natură administrativă. O acoperire mai bună a VNB presupune dezvoltarea unor baze statistice și a unor proceduri de evaluare pertinente și efectuarea de ajustări adecvate.

(7) Pentru a-și îndeplini misiunea de a furniza date privind VNB pentru resursele proprii, Comisia adoptă măsuri destinate îmbunătățirii comparabilității, fiabilității și exhaustivității VNB ale statelor membre.

(8) Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței5 a instituit o procedură pentru verificarea și evaluarea comparabilității, fiabilității și exhaustivității PNB de către Comitetul PNB, în cadrul căruia statele membre și Comisia cooperează strâns. Procedura ar trebui adaptată pentru a reflecta utilizarea VNB din SEC 95 în funcție de resursele proprii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...