Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1177/2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și condițiile de viață (EU-SILC) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1177

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 03 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1177/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 16 iunie 2003
privind statisticile comunitare referitoare la venit și
condițiile de viață (EU-SILC)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 285 alin. (1),

având în vedere propunerile Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate, în special după reuniunile Consiliului European de la Lisabona, Nisa, Stockholm și Laeken, desfășurate în martie 2000, decembrie 2000, martie 2001 și decembrie 2001, Comisia trebuie să fie informată cu privire la distribuția veniturilor, precum și la nivelul și componentele sărăciei și excluderii sociale în statele membre.

(2) noua metodă deschisă de coordonare utilizată în domeniul integrării sociale, precum și indicatorii structurali care urmează a fi produși pentru raportul de sinteză anual, contribuie la creșterea nevoii de date transversale și longitudinale, comparabile și actualizate, cu privire la distribuția veniturilor, precum și la nivelul și componentele sărăciei și excluderii sociale, în scopul efectuării unor comparații fiabile și relevante între statele membre.

(3) Decizia nr. 50/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 decembrie 2001 de stabilire a unui program de acțiune comunitară pentru încurajarea cooperării între statele membre și combaterea excluderii sociale4 prevede, în acțiunea 1.2 din setul 1 privind analiza excluderii sociale, condițiile necesare pentru finanțarea măsurilor de colectare și difuzare a unor statistici comparabile, în special în sprijinul îmbunătățirii anchetelor și al studierii sărăciei și excluderii sociale.

(4) Cea mai bună metodă de studiere a situației referitoare la venituri, sărăcie și excluderea socială o constituie elaborarea de statistici comunitare bazate pe utilizarea unor metode și definiții armonizate. Este posibil ca unele state membre să aibă nevoie de o perioadă suplimentară pentru a-și adapta sistemele la metodele și definițiile armonizate respective.

(5) în scopul reflectării schimbărilor care au loc în distribuția veniturilor și în nivelul și componentele sărăciei și excluderii sociale, statisticile trebuie actualizate anual.

(6) în scopul analizării problemelor sociale majore, în special aspectele noi care necesită o cercetare specifică, Comisia trebuie să se poată baza de microdate transversale și longitudinale la nivelul gospodăriei și la nivel individual.

(7) trebuie să se acorde prioritate elaborării anuale de date transversale actualizate și comparabile privind veniturile, sărăcia și excluderea socială.

(8) trebuie să existe flexibilitate atât în ceea ce privește alegerea surselor de date, în special să se încurajeze utilizarea surselor naționale de date existente, indiferent dacă este vorba despre anchete sau registre, precum și proiectarea unor eșantioane naționale, și să se promoveze integrarea noilor surse în sistemele statistice naționale existente.

(9) Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice5 stabilește, în sensul obținerii de concluzii statistice în scopuri științifice, condițiile de acces la datele confidențiale transmise autorității comunitare.

(10) producția de statistici comunitare specifice este reglementată de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare6.

(11) trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei7.

(12) Comitetul pentru programul statistic (CPS) a fost consultat în conformitate cu art. 3 din Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului8,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...