Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 437/2003 privind rezultatele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă
Număr celex: 32003R0437

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 11 martie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 437/2003
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 27 februarie 2003
privind rezultatele statistice referitoare la
transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Pentru a-și putea îndeplini sarcinile încredințate, în contextul politicii comunitare a transportului aerian și al viitoarei evoluții a politicii comune a transporturilor, instituțiile comunitare trebuie să dispună de date statistice comparabile, coerente, sincronizate și periodice privind nivelul de dezvoltare a transportului aerian de pasageri, mărfuri și poștă din cadrul Comunității sau către și dinspre Comunitate.

(2) În prezent nu există asemenea statistici globale la scară comunitară.

(3) Decizia 1999/126/CE a Consiliului din 22 decembrie 1998 privind programul statistic comunitar din perioada 1998 - 20024 a identificat necesitatea elaborării acestor statistici.

(4) Culegerea de date comune pe o bază comparabilă și armonizată permite să se furnizeze sistemului integrat informații fiabile, coerente și prompte.

(5) Datele privind transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă trebuie să fie, dacă este posibil, compatibile cu datele internaționale furnizate de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și să fie comparabile, dacă este cazul, între statele membre și pentru diferitele moduri de transport.

(6) După o anumită perioadă, Comisia trebuie să prezinte un raport, pentru a permite o evaluare a aplicării prezentului regulament.

(7) În conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat, crearea unor norme statistice comune care să permită producerea unor date armonizate constituie o acțiune care poate fi întreprinsă eficient numai la nivel comunitar. Aceste norme trebuie să fie aplicate în toate statele membre sub autoritatea organismelor și instituțiilor care răspund de realizarea statisticilor oficiale.

(8) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statistica comunitară5 constituie un cadru de referință pentru dispozițiile stabilite în prezentul regulament.

(9) Măsurile necesare aplicării prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind stabilirea modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei6.

(10) A fost consultat Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE Euratom7 a Consiliului,

(11) Dispozițiile privind o cooperare mai amplă în ceea ce privește utilizarea aeroportului din Gibraltar au fost convenite la Londra, la 2 decembrie 1987, de către Regatul Spaniei și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, printr-o Declarație comună a miniștrilor afacerilor externe ai celor două țări, și nu au intrat încă în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...