Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 304/2003 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Număr celex: 32003R0304

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 06 martie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 304/2003
din 28 ianuarie 2003
privind exportul și importul de produse chimice periculoase
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2455/92 din 23 iulie 1992 referitor la exportul și importul anumitor produse chimice periculoase4 stabilește, inter alia, un sistem comun de notificare și informare pentru exportul în țări terțe a produselor chimice care sunt interzise sau supuse unor interdicții severe în Comunitate datorită efectelor acestora asupra sănătății oamenilor și mediului. Regulamentul aplică obligatoriu procedura internațională de "acord preliminar scris" (APS) conform dispozițiilor neobligatorii din liniile directoare de la Londra pentru schimbul de informații privind produsele chimice comercializate la nivel internațional (Liniile directoare de la Londra) ale Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), modificate în 1989 și conform Codului internațional de conduită privind distribuția și utilizarea pesticidelor, modificat în 1990, al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

(2) La 11 septembrie 1998, Comunitatea a semnat Convenția de la Rotterdam privind procedura de acord preliminar scris pentru anumite produse chimice și pesticide periculoase comercializate la nivel internațional (Convenția APS). În același timp, s-a adoptat o rezoluție referitoare la dispozițiile provizorii prevăzute în Actul final al conferinței diplomatice, care stabilește o procedură APS provizorie pe baza textului convenției menționate.

(3) Este oportun ca și Comunitatea să pună în aplicare normele prevăzute în convenție, care includ, până la intrarea în vigoare a acesteia, procedura APS provizorie, fără a diminua în nici un caz nivelul de protecție oferit mediului și publicului larg din țările importatoare, conform Regulamentului (CEE) nr. 2455/92.

(4) Având în vedere același obiectiv, mai este necesar și potrivit ca, în anumite privințe, dispozițiile din convenția menționată să fie depășite. Conform art. 15 alin. (4) din convenție, părțile pot lua măsuri de protecție pentru sănătatea oamenilor și mediu mai stricte decât cele prevăzute în convenție, cu condiția ca aceste măsuri să fie conforme cu dispozițiile convenției menționate și cu legislația internațională.

(5) Referitor la participarea comunitară la convenție, este esențial să existe un singur punct de contact pentru relațiile Comunității cu secretariatul și alte părți la convenție, precum și cu alte țări. Comisia trebuie să hotărască cu privire la punctul de contact respectiv.

(6) Exporturile de produse chimice periculoase care sunt interzise sau sunt supuse unor restricții severe în cadrul Comunității să fie supuse în continuare unei proceduri comune de notificare privind exporturile. În consecință, produsele chimice periculoase, fie sub formă de substanțe ca atare, fie sub formă de preparate, care sunt interzise sau supuse unor interdicții severe de către Comunitate, în calitate de produse de uz fitosanitar, alte forme de pesticide sau de produse chimice industriale destinate utilizatorilor profesioniști sau publicului larg, trebuie să fie supuse unor norme de notificare a exportului similare cu cele care se aplică acestor produse chimice atunci când sunt interzise sau supuse unor restricții severe în cadrul uneia sau ambelor din categoriile de utilizare prevăzute în convenția menționată, și anume ca pesticide sau produse chimice periculoase de uz industrial. În afară de aceasta, și produsele chimice care sunt supuse procedurii APS internaționale trebuie să respecte aceleași norme. Procedura respectivă de notificare a exportului ar trebui să se aplice exporturilor comunitare către țările terțe, fie că acestea sunt sau nu părți la convenția menționată sau participă la procedurile acesteia. Ar trebui să li se permită statelor membre să aplice taxe administrative, pentru a a-și acoperi costurile de aplicare a procedurii respective.

(7) Este necesar ca exportatorii și importatorii să fie obligați să furnizeze informații cu privire la cantitățile de produse chimice comercializate la nivel internațional care sunt reglementate de prezentul regulament pentru a face posibile urmărirea și evaluarea impactului și eficienței dispozițiilor prevăzute în acesta.

(8) Comisia trebuie să prezinte secretariatului convenției comunitare notificări sau măsurile de reglementare ale statelor membre prin care produsele chimice sunt interzise sau supuse unor restricții severe, în vederea includerii acestora în procedura APS internațională și să facă referire la acele cazuri care întrunesc criteriile prevăzute în convenție în această privință. Dacă este cazul, se furnizează informații suplimentare, în sprijinul acestor notificări.

(9) În cazurile în care măsurile de reglementare comunitare sau ale statelor membre nu sunt pregătite pentru notificare, deoarece nu întrunesc criteriile, este necesar ca informațiile cu privire la măsurile respective să se transmită totuși secretariatului și celorlalte părți ale convenției pentru schimbul de informații.

(10) De asemenea, este necesar să se asigure că deciziile comunitare cu privire la importul produselor chimice în Comunitate sunt conforme cu procedura APS internațională. Deciziile respective trebuie să aibă la bază legislația comunitară în vigoare și să ia în considerare interdicțiile sau restricțiile severe impuse de statele membre. Se va proceda la modificări ale legislației comunitare, dacă acest lucru se justifică.

(11) Sunt necesare dispoziții care să asigure informarea statelor membre și exportatorilor cu privire la deciziile țărilor importatoare privind produsele chimice care fac obiectul procedurii APS internaționale și respectarea deciziilor respective de către exportatori. În plus, pentru a preveni exporturile nedorite, de exemplu, deoarece țările importatoare nu reușesc să furnizeze aceste decizii de import sau să reacționeze la notificările de export, produsele chimice interzise sau supuse unor restricții severe în cadrul Comunității, care întrunesc criteriile convenției sau care sunt reglementate de procedura APS internațională, nu trebuie să se exporte fără acordul explicit al țării importatoare în cauză, fie că această țară este sau nu parte la convenție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...