Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 81/1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES
Număr celex: 31997L0081

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (2)

În vigoare de la 20 ianuarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/81/CE
din 15 decembrie 1997
privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracțiune de normă,
încheiat de UCIPE, CEIP și CES
(97/81/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul cu privire la politica socială, anexat Protocolului (nr. 14) privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special art. 4 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

(1) întrucât, pe baza Protocolului privind politica socială anexat la Tratat, statele membre, cu excepția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumite în continuare "statele membre"), care doresc să înainteze pe drumul trasat prin Carta Socială din 1989, au încheiat un acord cu privire la politica socială;

(2) întrucât patronatul și lucrătorii (partenerii sociali) pot, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din acordul privind politica socială, să solicite împreună ca acordurile la nivel comunitar să fie puse în aplicare printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei;

(3) întrucât punctul 7 din Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede, între altele, că "realizarea pieței interne trebuie să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană. Acest proces trebuie să rezulte dintr-o apropiere a acestor condiții în paralel cu menținerea îmbunătățirii menționate, în special în ceea ce privește (...) forme de ocupare a forței de muncă diferite de contractele cu durată nedeterminată, cum ar fi contractele cu durată determinată, munca cu fracțiune de normă, munca temporară și munca sezonieră";

(4) întrucât Consiliul nu a luat o decizie privind o propunere de directivă cu privire la anumite relații de muncă în ceea ce privește denaturarea regulilor concurenței1, modificată2, sau o propunere de directivă cu privire la anumite relații de muncă în ceea ce privește condițiile de muncă3;

(5) întrucât Concluziile Consiliului European de la Essen au subliniat necesitatea luării de măsuri de promovare a ocupării forței de muncă și șanselor egale pentru bărbați și femei și au solicitat măsuri pentru o creștere bazată pe ocuparea mai intensivă a forței de muncă, în special printr-o organizare mai flexibilă a muncii într-un mod în care să satisfacă atât dorințele salariaților, cât și exigențele concurenței;

(6) întrucât Comisia, în conformitate cu art. 3, alin. (2) din Acordul privind politica socială, s-a consultat cu partenerii sociali asupra orientării posibile a unei acțiuni comunitare în ceea ce privește programul de lucru flexibil și siguranța locului de muncă;

(7) întrucât Comisia, considerând în urma acestor consultări că o acțiune comunitară este de dorit, s-a consultat din nou cu partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conținutul propunerii avute în vedere, în conformitate cu art. 3, alin. (3) din acordul menționat;

(8) întrucât organizațiile de tip confederativ, Uniunea Confederațiilor Industriale și Patronale din Europa (UCIPE), Centrul European al Întreprinderilor Publice (CEIP) și Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) au informat Comisia prin scrisoarea lor comună din 19 iunie 1996 asupra dorinței acestora de a iniția procedura prevăzută la art. 4 din Acordul privind politica socială; întrucât au solicitat Comisiei printr-o scrisoare comună datată 12 martie 1997 o perioadă suplimentară de trei luni; întrucât Comisia a răspuns favorabil acestei solicitări;

(9) întrucât organizațiile de tip confederativ menționate anterior au încheiat pe 6 iunie 1997 un Acord-cadru privind munca cu timp parțial; întrucât acestea au înaintat Comisiei cererea lor comună de a pune în aplicare acest Acord-cadru printr-o decizie a Consiliului în urma unei propuneri a Comisiei, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din acordul respectiv;

(10) întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 6 decembrie 1994 privind perspectivele unei politici sociale a Uniunii Europene: contribuția la convergența socială și economică a Uniunii4, a invitat partenerii sociali să facă uz de posibilitățile acestora de a încheia acorduri, deoarece aceștia sunt de regulă mai apropiați de realitatea socială și de problemele sociale;

(11) întrucât părțile semnatare au dorit să încheie un acord-cadru cu privire la munca cu fracțiune de normă care să stabilească principiile generale și cerințele minime legate de munca cu fracțiune de normă; întrucât acestea și-au exprimat dorința de a stabili un cadru general de eliminare a discriminărilor împotriva lucrătorilor cu fracțiune de normă și de a contribui la dezvoltarea posibilităților de muncă cu fracțiune de normă pe o bază acceptabilă atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători;

(12) întrucât partenerii sociali au dorit să acorde o atenție specială muncii cu fracțiune de normă, menționând în același timp că au intenționat să ia în considerare necesitatea unor acorduri similare pentru alte forme flexibile de lucru;

(13) întrucât, în Concluziile Consiliului European de la Amsterdam, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană au salutat cu mare satisfacție acordul încheiat de partenerii sociali cu privire la munca cu fracțiune de normă;

(14) întrucât instrumentul adecvat de punere în aplicare a acordului-cadru este o directivă în sensul art. 189 din Tratat; întrucât acesta obligă în consecință statele membre în ceea ce privește rezultatul care trebuie obținut, lăsând la latitudinea autorităților naționale alegerea formei și metodelor;

(15) întrucât, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității enunțate la art. 3 lit. (b) din Tratat, obiectivele prezentei directive nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre și pot fi în consecință mai bine atinse la nivel comunitar; întrucât prezenta directivă nu trece dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...