Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare
Număr celex: 32004R0852

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 152 alineatul 4 litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Atingerea unui nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane este unul dintre obiectivele fundamentale ale legislației în domeniul alimentar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/20024. Respectivul regulament stabilește și alte principii și definiții comune pentru legislația națională și comunitară în domeniul alimentar, inclusiv obiectivul realizării liberei circulații a produselor alimentare în cadrul Comunității.

(2) Directiva 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare a stabilit normele generale de igienă a produselor alimentare, precum și procedurile de verificare a conformității cu aceste norme.

(3) Experiența a demonstrat că aceste norme și proceduri reprezintă o bază solidă pentru asigurarea siguranței alimentare. În contextul politicii agricole comune, au fost adoptate numeroase directive pentru a se stabili normele sanitare specifice pentru producția și introducerea pe piață a produselor menționate în anexa I la tratat. Aceste norme sanitare au redus barierele comerciale pentru produsele în cauză, contribuind astfel la crearea pieței interne și asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății publice.

(4) În ceea ce privește sănătatea publică, aceste norme și proceduri conțin principii comune, în special cu privire la responsabilitățile producătorilor și ale autorităților competente, cerințe de structură, de organizare și de igienă pentru unități, proceduri de autorizare a acestor unități, cerințe de depozitare și de transport, cât și marcaje de igienă.

(5) Aceste principii constituie o bază comună pentru producția în condiții de igienă a tuturor produselor alimentare, inclusiv a celor de origine animală enumerate în anexa I la tratat.

(6) În plus față de această bază comună, pentru anumite produse alimentare sunt necesare norme specifice de igienă. Aceste norme sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. ... /2004 al Parlamentului European și al Consiliului din ... de stabilire a normelor specifice de igienă pentru produsele alimentare de origine animală5.

(7) Principalul obiectiv al noilor norme generale și specifice de igienă este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorului din punct de vedere al siguranței alimentare.

(8) Pentru a garanta siguranța alimentară de la locul de producție primară până la introducerea pe piață și export cât și în aceste etape, este necesară o abordare integrată. Fiecare operator din sectorul alimentar de-a lungul lanțului trebuie să asigure respectarea siguranței alimentare.

(9) Normele comunitare nu trebuie să se aplice nici producției primare pentru consum privat, nici pregătirii, manipulării sau depozitării alimentelor pentru consum privat. De altfel, ele nu trebuie să se aplice decât întreprinderilor, concept care presupune o anumită continuitate a activităților și un anumit grad de organizare.

(10) Riscurile alimentare existente în etapa de producție primară ar trebui identificate și controlate în mod corespunzător pentru a permite atingerea obiectivelor prezentului regulament. Cu toate acestea, pentru situațiile în care mici cantități de produse primare sunt livrate direct consumatorilor sau unor unități locale de desfacere cu amănuntul, de către operatorul care le produce, este indicat ca protecția să fie asigurată prin intermediul legislației naționale, în special datorită legăturii strânse dintre producător și consumator.

(11) Aplicarea principiilor analizei riscurilor și punctelor critice de control (HACCP) la producția primară nu este de obicei realizabilă. Cu toate acestea, ghidurile de bună practică ar trebui să încurajeze aplicarea practicilor adecvate de igienă la nivelul fermelor. Dacă este cazul, la aceste ghiduri trebuie să se adauge norme specifice de igienă aplicabile producției primare. Este indicat ca cerințele de igienă aplicabile producției primare și activităților conexe să fie diferite de cerințele aplicabile altor operațiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...