Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare Număr celex: 32004R0852

În vigoare de la 20.05.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95 şi 152 alineatul 4 litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Atingerea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane este unul dintre obiectivele fundamentale ale legislaţiei în domeniul alimentar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/20024. Respectivul regulament stabileşte şi alte principii şi definiţii comune pentru legislaţia naţională şi comunitară în domeniul alimentar, inclusiv obiectivul realizării liberei circulaţii a produselor alimentare în cadrul Comunităţii.

(2) Directiva 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare a stabilit normele generale de igienă a produselor alimentare, precum şi procedurile de verificare a conformităţii cu aceste norme.

(3) Experienţa a demonstrat că aceste norme şi proceduri reprezintă o bază solidă pentru asigurarea siguranţei alimentare. În contextul politicii agricole comune, au fost adoptate numeroase directive pentru a se stabili normele sanitare specifice pentru producţia şi introducerea pe piaţă a produselor menţionate în anexa I la tratat. Aceste norme sanitare au redus barierele comerciale pentru produsele în cauză, contribuind astfel la crearea pieţei interne şi asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice.

(4) În ceea ce priveşte sănătatea publică, aceste norme şi proceduri conţin principii comune, în special cu privire la responsabilităţile producătorilor şi ale autorităţilor competente, cerinţe de structură, de organizare şi de igienă pentru unităţi, proceduri de autorizare a acestor unităţi, cerinţe de depozitare şi de transport, cât şi marcaje de igienă.

(5) Aceste principii constituie o bază comună pentru producţia în condiţii de igienă a tuturor produselor alimentare, inclusiv a celor de origine animală enumerate în anexa I la tratat.

(6) În plus faţă de această bază comună, pentru anumite produse alimentare sunt necesare norme specifice de igienă. Aceste norme sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. ... /2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din ... de stabilire a normelor specifice de igienă pentru produsele alimentare de origine animală5.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...