Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 57/1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile (a opta directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31992L0057

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 august 1992

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/57/CEE
din 24 iunie 1992
privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică
pe șantierele temporare sau mobile (a opta directivă specială în
sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei cu privire la programul său referitor la securitate, igienă și sănătate la locul de muncă4 prevede adoptarea unei directive care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor pe șantierele temporare sau mobile;

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, a luat act de intenția Comisiei de a prezenta, într-un termen scurt, cerințele minime privind șantierele temporare sau mobile;

întrucât șantierele temporare sau mobile constituie un sector de activitate în care lucrătorii sunt expuși unor riscuri ridicate;

întrucât soluțiile arhitecturale și/sau organizatorice necorespunzătoare sau o proastă planificare a lucrărilor în stadiul de elaborare a proiectului lucrării au avut un rol important în mai mult de jumătate din accidentele de muncă de pe șantierele din Comunitate;

întrucât, în fiecare stat membru, autoritățile competente în materie de securitate și de sănătate a muncii trebuie să fie informate, înainte de începerea lucrărilor, despre realizarea lucrărilor a căror importanță depășește un anumit prag;

întrucât, în realizarea unei lucrări, o eroare de coordonare datorată în special prezenței simultane sau succesive a unor întreprinderi diferite pe același șantier temporar sau mobil poate să conducă la un număr ridicat de accidente de muncă;

întrucât este necesară o întărire a coordonării între diferiții colaboratori chiar din stadiul de elaborare a proiectului lucrării, dar și în timpul realizării acesteia;

întrucât, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, se impune respectarea unor cerințe minime vizând garantarea unui nivel mai bun de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor pe șantierele temporare sau mobile;

întrucât lucrătorii independenți și angajatorii, când desfășoară ei înșiși o activitate profesională pe un șantier temporar sau mobil, pot, prin activitatea lor, să pună în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor;

întrucât este necesar să fie extinse asupra lucrătorilor independenți și angajatorilor care desfășoară personal anumite activități pe șantier, anumite prevederi din Directiva Consiliului 89/655/CEE din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și de sănătate pentru utilizarea echipamentului tehnic de către lucrători la locul de muncă (a doua directivă specială)6 și din Directiva Consiliului 89/655/CEE din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători la locul de muncă (a treia directivă specială)7;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătățirilor în domeniul securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă8;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...