Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 676/1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
Număr celex: 31991L0676

Modificări (...), Referințe (15)

În vigoare de la 31 decembrie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 12 decembrie 1991
privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți
din surse agricole (91/676/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât conținutul de nitrați în anumite regiuni ale statelor membre este în creștere și atinge deja un nivel ridicat în raport cu normele fixate de Directiva Consiliului 75/440/CEE din 16 iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apele de suprafață destinate preparării de apă potabilă în statele membre(4), modificată de Directiva 79/869/CEE(5) și Directiva Consiliului 80/778/CEE din 15 iulie 1980 privind calitatea apelor destinate consumului uman(6), modificată de Actul de Aderare din 1985;

întrucât al patrulea Program de acțiune al Comunităților Europene în domeniul mediului(7) indică intenția Comisiei de a prezenta o propunere de directivă privind combaterea poluării apelor rezultată din împrăștierea îngrășămintelor pe câmp sau din evacuarea dejecțiilor animale și din utilizarea excesivă a îngrășămintelor, precum și reducerea acestei poluări;

întrucât se recomandă în "Cartea verde" a Comisiei, intitulată "Perspective ale politicii agricole comune", care definește reforma politicii agricole comune, că utilizarea îngrășămintelor și a gunoaielor care conțin azot este necesară agriculturii Comunității, dar că utilizarea excesivă a îngrășămintelor constituie un pericol pentru mediu; întrucât este necesar să se ia măsuri comune pentru rezolvarea problemelor care decurg din creșterea intensivă a animalelor și întrucât politica agricolă trebuie să țină seama mai mult de politica în domeniul mediului;

întrucât Rezoluția Consiliului din 28 iunie 1988 privind protecția Mării Nordului și a altor ape ale Comunității(8) invită Comisia să prezinte propuneri de măsuri comunitare;

întrucât nitrații de origine agricolă sunt cauza principală a poluării care provine din surse difuze și afectează apele Comunității;

întrucât este necesar, prin urmare, să se reducă poluarea directă sau indirectă a apelor cu nitrații care provin din agricultură și să se prevină extinderea lor, pentru protejarea sănătății umane, a resurselor vii, a ecosistemelor acvatice și pentru garantarea altor folosiri legitime ale apelor; întrucât, în acest scop, este necesar să se ia măsuri privind stocarea și împrăștierea îngrășămintelor pe soluri cu compuși azotați și privind anumite practici de gestionare a terenurilor;

întrucât poluarea apelor cu nitrați într-un stat membru poate afecta apele celorlalte state membre și întrucât este așadar necesară o acțiune la nivel comunitar în conformitate cu art. 130r;

întrucât statele membre, pentru încurajarea unor bune practici agricole, pot asigura în viitor un anumit nivel de protecție a ansamblului apelor împotriva poluării;

întrucât este necesar să se prevadă o protecție specială pentru anumite zone alimentate de bazinele de vărsare ale unor ape care ar putea fi poluate cu compuși azotați; întrucât este necesar ca statele membre să definească zonele vulnerabile, să elaboreze și să pună în aplicare programe de acțiune care vizează reducerea poluării apelor cu compuși azotați în aceste zone;

întrucât astfel de programe trebuie să cuprindă măsuri care vizează limitarea împrăștierii pe soluri a oricărui îngrășământ care conține azot și, îndeosebi, să fixeze limitele specifice pentru împrăștierea dejecțiilor animale;

întrucât este necesar, pentru asigurarea eficacității acțiunilor, să se supravegheze calitatea apelor și să se aplice metode de referință pentru dozările compușilor azotați;

întrucât se admite că condițiile hidrogeologice din anumite state membre sunt de așa natură încât vor trebui probabil mulți ani pentru ca măsurile de protecție să ducă la o îmbunăttățire a calității apelor;

întrucât este necesar să se instituie un comitet însărcinat cu sprijinirea Comisiei la punerea în aplicare a prezentei directive și la adaptarea sa la progresul științific și tehnic;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...