Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 674/1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale societăților de asigurare
Număr celex: 31991L0674

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 decembrie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 19 decembrie 1991
privind situațiile financiare anuale și situațiile
financiare consolidate ale societăților de asigurare
(91/674/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 54 alin. 3 lit. g din Tratat prevede coordonarea, în măsura în care este necesar și în vederea echivalării lor, a garanțiilor cerute de statele membre societăților, în conformitate cu art. 58 alin. 2 din Tratat, în vederea protejării intereselor asociaților, cât și ale terților;

întrucât, în vederea unei coordonări ulterioare, Directiva Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind situațiile financiare anuale ale anumitor forme de societăți4, întemeiată pe art. 54 alin. 3 lit. g din Tratat și modificată ultima dată prin Directiva 90/605/CEE5 nu este aplicabilă în mod obligatoriu, societăților de asigurare, denumite în continuare "societăți de asigurare"; întrucât, dată fiind importanța capitală a acestor societăți în cadrul Comunității, această coordonare nu ar mai putea fi amânată după punerea în aplicare a Directivei 78/660/CEE;

întrucât Directiva Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind situațiile financiare consolidate6, întemeiată pe art. 54 alin. 3 lit. g din Tratat și modificată ultima dată prin Directiva 90/605/CEE, nu prevede derogări pentru societățile de asigurare decât până la expirarea termenelor prevăzute pentru aplicarea prezentei directive; întrucât rezultă că prezenta directivă trebuie să conțină și dispoziții specifice privind situațiile financiare consolidate ale societăților de asigurare;

întrucât urgența acestei coordonări este dată și de faptul că societățile de asigurare desfășoară și activități internaționale; întrucât o mai bună comparabilitate a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale acestor societăți are o importanță esențială pentru creditori, debitori, asociați, asigurați și consilierii acestora, precum și pentru public în general;

întrucât, în statele membre, formele juridice ale societăților de asigurare concurente sunt multiple; întrucât societățile care practică asigurarea directă practică în general și reasigurarea și intră astfel în concurență cu societățile de reasigurare specializate; întrucât este prin urmare necesar să nu se limiteze coordonarea la formele juridice prevăzute în Directiva 78/660/CEE, ci să se aleagă un domeniu de aplicare care să corespundă celui din Directiva Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la inițierea și exercitarea activității de asigurare directă alta decât asigurarea de viață7, modificată ultima dată prin Directiva 90/618/CEE8, și domeniului de aplicare a Directivei Consiliului 79/267/CEE din 5 martie 1979 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare de viață9, modificată ultima dată prin Directiva 90/619/CEE10, dar să se extindă reglementarea și asupra unor societăți excluse din domeniul de aplicare a acestor directive, precum și asupra societăților de reasigurare;

întrucât, deși a părut indicat, având în vedere particularitățile societăților de asigurare, să se propună o directivă separată privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale acestor societăți, aceasta nu înseamnă că trebuie stabilit un set de norme separat de cele ale Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE; întrucât o atare disociere nu ar fi nici utilă nici compatibilă cu principiile fundamentale ale coordonării dreptului societăților comerciale, dat fiind că, având în vedere locul central pe care îl ocupă în economia comunitară, societățile de asigurare nu ar putea rămâne în afara unei reglementări concepute pentru totalitatea societăților; întrucât acesta este deci motivul pentru care au fost luate în considerare numai particularitățile sectorului societăților de asigurare, în sensul că prezenta directivă nu reglementează decât derogările de la regulile stabilite în Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE;

întrucât există importante diferențe de structură și de conținut între bilanțurile contabile ale societăților de asigurare din diversele state membre; întrucât prezenta directivă trebuie, așadar, să prevadă pentru toate societățile de asigurare din Comunitate aceeași structură și aceleași denumiri ale pozițiilor de bilanț;

întrucât comparabilitatea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate necesită reglementarea anumitor chestiuni fundamentale referitoare la înscrierea în bilanț a diverselor operațiuni;

întrucât, pentru a putea asigura o mai bună comparabilitate, trebuie totodată să se determine cu precizie conținutul diferitelor poziții de bilanț;

întrucât poate fi util să se facă distincție între angajamentele asigurătorului și cele ale reasigurătorului prin înscrierea ca activ a părții reasigurătorului din provizioanele tehnice;

întrucât trebuie totodată determinată structura contului de profit și pierdere și trebuie definite anumite poziții;

întrucât, având în vedere specificul sectorului de asigurări, poate fi util ca profitul și pierderile nerealizate să fie evidențiate la nivelul contului de profit și pierdere;

întrucât, în plus, comparabilitatea cifrelor din bilanț și din contul de profit și pierdere depinde în mod esențial de valoarea atribuită elementelor de activ și de pasiv înscrise în bilanț;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...