Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 172/2007 de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoașterea calificărilor profesionale
Număr celex: 32007D0172

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 19 martie 2007
de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoașterea
calificărilor profesionale (2007/172/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) litera (c) din tratat atribuie Comunității Europene și statelor membre sarcina eliminării obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și a serviciilor. Pentru resortisanții statelor membre, dreptul la libera circulație presupune, în special, posibilitatea de a exercita o profesie, ca lucrători salariați sau care desfășoară o activitate independentă, într-un alt stat membru decât cel în care și-au dobândit calificările profesionale. În plus, articolul 47 din tratat are ca obiectiv garantarea liberei circulații a lucrătorilor pe deplin calificați în profesiile reglementate în ceea ce privește calificările.

(2) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1) a fost adoptată în scopul garantării liberei circulații a lucrătorilor pe deplin calificați în situațiile în care accesul la o anumită profesie este reglementat în ceea ce privește calificările de către statele membre. Această directivă consolidează cincisprezece directive existente și vizează simplificarea sistemelor de recunoaștere în vigoare și continuarea facilitării prestării temporare de servicii. Punerea în aplicare a acestei directive și dezvoltarea pieței interne în domeniul profesiilor reglementate în ceea ce privește calificările ar putea impune Comisiei necesitatea recurgerii la expertiza unor specialiști reuniți în cadrul unui organism consultativ.

(3) Prin urmare, este necesară instituirea unui grup de experți în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale și definirea sarcinilor și a structurii acestuia.

(4) Misiunea grupului de experți va fi să contribuie la dezvoltarea pieței interne în domeniul profesiilor reglementate în ceea ce privește calificările.

(5) Grupul de coordonatori pentru recunoașterea calificărilor profesionale va fi compus din coordonatorii naționali desemnați de statele membre în conformitate cu Directiva 2005/36/CE. În conformitate cu aceasta, misiunea coordonatorilor este să promoveze aplicarea uniformă a directivei și să colecteze toate informațiile relevante în acest scop.

(6) Este necesară definirea de reguli privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără ca acestea să aducă atingere regulilor de securitate ale Comisiei așa cum sunt stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (2).

(7) Datele personale ale membrilor grupului vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3),

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...