Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 171/2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație - SIS II (al treilea pilon)
Număr celex: 32007D0171

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2007
de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen
din a doua generație SIS II (al treilea pilon) (2007/171/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Decizia 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (1), în special articolul 4 litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a dezvolta SIS II este necesar să se determine caracteristicile tehnice ale rețelei de comunicații, componentele sale și normele specifice ale rețelei.

(2) Trebuie stabilite modalități adecvate, în special cu privire la elementele interfeței naționale uniforme situate în statele membre, de către Comisie și statele membre.

(3) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării deciziilor viitoare ale Comisiei privind dezvoltarea SIS II, în special privind stabilirea normelor de securitate.

(4) Dezvoltarea SIS II este reglementată atât prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului (2), cât și prin Decizia 2001/886/JAI. Pentru a garanta o punere în aplicare unică a procesului de dezvoltare a SIS II în ansamblul său, dispozițiile prezentei decizii trebuie să reflecteze dispozițiile Deciziei Comisiei de stabilire a cerințelor rețelei SIS II, care trebuie aplicată conform Regulamentului (CE) nr. 2424/2001.

(5) Regatul Unit ia parte la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 din protocolul care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul UE și la Tratatul CE, și cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3).

(6) Irlanda ia parte la această decizie în conformitate cu articolul 5 din protocolul care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul UE și la Tratatul CE, și cu articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4).

(7) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o evoluție a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquisului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 litera G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (5) privind anumite norme de aplicare a acestui acord.

(8) În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o evoluție a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră în sfera de aplicare a articolului 1 litera G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului (6) privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale acestui acord.

(9) Prezenta decizie constituie un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se referă la acesta în sensul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Decizia 2001/886/JAI,

DECIDE:

___________

(1) JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

(2) JO L 328, 13.12.2001, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1988/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...