Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 170/2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație - (SIS II) (primul pilon) [notificată cu numărul C(2007) 845] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)
Număr celex: 32007D0170

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2007
de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen
din a doua generație (SIS II) (primul pilon) [notificată cu numărul
C(2007) 845]
(Numai textele în limbile bulgară, cehă, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară,
malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă,
spaniolă și suedeză sunt autentice) (2007/170/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (1), în special articolul 4 litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a dezvolta SIS II este necesar să se determine caracteristicile tehnice ale rețelei de comunicații, componentele sale și normele specifice ale rețelei.

(2) Trebuie stabilite modalități adecvate, în special cu privire la elementele interfeței naționale uniforme situate în statele membre, de către Comisie și statele membre.

(3) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării deciziilor viitoare ale Comisiei privind dezvoltarea SIS II, în special privind stabilirea normelor de securitate.

(4) Dezvoltarea SIS II este reglementată atât prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001, cât și prin Decizia 2001/886/JAI a Consiliului (2). Pentru a garanta o punere în aplicare unică a procesului de dezvoltare a SIS II în ansamblul său, dispozițiile prezentei decizii trebuie să reflecte dispozițiile deciziei Comisiei de stabilire a cerințelor rețelei SIS II, care trebuie aplicată conform Deciziei 2001/886/JAI.

(5) În conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3), Regatul Unit nu a luat parte la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică, deoarece constituie o extindere a dispozițiilor acquis-ului Schengen. Prin urmare, Regatul Unit nu este destinatarul prezentei decizii a Comisiei.

(6) În conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4), Irlanda nu a luat parte la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică, deoarece constituie o extindere a dispozițiilor acquis-ului Schengen. Prin urmare, Irlanda nu este destinatarul prezentei decizii a Comisiei.

(7) În temeiul articolului 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca a decis să pună în aplicare Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 în legislația daneză. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 este obligatoriu pentru Danemarca în legislația internațională.

(8) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 și Decizia 2001/886/JAI constituie o extindere a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquisului Schengen (5), care intră sub incidența articolului 1 litera B din Decizia 1999/437/CE din 17 mai 1999 a Consiliului privind anumite norme de aplicare a acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquisului Schengen (6).

(9) În ceea ce privește Elveția, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 și Decizia 2001/886/JAI constituie o extindere a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană în ceea ce privește asocierea acesteia din urmă în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 4 alineatul (1) din decizia Consiliului privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor prevederi ale acestui acord.

(10) Prezenta decizie constituie un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se referă la acesta în sensul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare.

(11) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului,

DECIDE:

___________

(1) JO L 328, 13.12.2001, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1988/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...