Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 667/1989 în materie de drept al societăților comerciale, privind societățile cu răspundere limitată cu asociat unic
Număr celex: 31989L0667

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 30 decembrie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

A DOUĂSPREZECEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 21 decembrie 1989
în materie de drept al societăților comerciale, privind societățile cu
răspundere limitată cu asociat unic
(89/667/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât este necesară coordonarea, în vederea echivalării, a anumitor garanții impuse în statele membre societăților definite în art. 58 al doilea paragraf din Tratat, pentru protejarea intereselor asociaților și terților;

întrucât, în acest domeniu, pe de o parte, Directivele 68/151/CEE4 și 78/660/CEE5, modificate ultima dată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, și Directiva 83/349/CEE6, modificată ultima dată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, privind publicitatea, validitatea angajamentelor, nulitatea, conturile anuale și conturile consolidate, se aplică tuturor societăților de capitaluri; întrucât, pe de altă parte, Directivele 77/91/CEE7 și 78/855/CEE8, modificate ultima dată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, și Directiva 82/891/CEE9 privind constituirea și capitalul, fuziunile și divizările se aplică doar societăților anonime;

întrucât Programul de acțiune pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM)10 a fost aprobat de către Consiliu prin Rezoluția sa din 3 noiembrie 1986;

întrucât reformele introduse în legislațiile anumitor state membre în ultimii ani, destinate să permită înființarea societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, au creat divergențe între legislațiile statelor membre;

întrucât este important să se prevadă crearea unui instrument juridic care să permită limitarea răspunderii întreprinzătorului particular în Comunitate, fără a aduce atingere legislațiilor statelor membre care, în cazuri excepționale, impun răspunderea întreprinzătorului cu privire la obligațiile întreprinderii sale;

întrucât o societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic în momentul constituirii sau poate deveni o astfel de societate atunci când părțile sale sociale ajung în posesia unui singur asociat; întrucât, până la coordonarea dispozițiilor naționale în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți sau în care o societate unipersonală sau orice altă persoană juridică este asociat unic al unei societăți;

întrucât singurul scop al acestei posibilități este de a ține cont de diferențele care există în prezent între anumite legislații naționale; întrucât, în acest scop, statele membre pot să adopte, în cazuri specifice, restricții privind accesul la societățile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru răspunderea asociaților unici; întrucât statele membre sunt libere să adopte norme pentru acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societățile cu asociat unic ca o consecință a faptului că au un singur asociat, în special pentru a asigura vărsarea capitalului subscris;

întrucât faptul că toate părțile sociale sunt deținute de la un moment dat de către un singur asociat și identitatea asociatului unic trebuie făcute publice prin menționarea într-un registru accesibil publicului;

întrucât deciziile luate de către asociatul unic, în calitatea sa de adunare generală, trebuie înregistrate în scris;

întrucât contractele încheiate între un asociat unic și societatea sa reprezentată de către asociatul în cauză trebuie, de asemenea, să fie înregistrate în scris, în măsura în care contractele respective nu privesc operațiunile curente desfășurate în condiții normale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 173, 02.07.1988, p. 10.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...