Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind cerințele minime de sănătate și securitate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31989L0655

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 30 decembrie 1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 89/655/CEE
din 30 noiembrie 1989
privind cerințele minime de sănătate și securitate pentru folosirea de
către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua
directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime de promovare a îmbunătățirii condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său de securitate, igienă și sănătate la locul de muncă4 prevede adoptarea unei directive privind folosirea echipamentului de lucru la locul de muncă;

întrucât Consiliul, în Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, a luat act de intenția Comisiei de a prezenta, într-un termen scurt, cerințele minime de organizare a securității și sănătății la locul de muncă;

întrucât, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, este necesară respectarea unor cerințe minime de utilizare a echipamentului de lucru, care să garanteze îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor care promovează îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă6; întrucât prevederile directivei menționate se aplică în întregime în domeniul folosirii de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice incluse în prezenta directivă;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Directivei 83/189/CEE7, statele membre trebuie să notifice Comisiei orice proiect de reglementări tehnice aplicabile mașinilor, aparatelor și instalațiilor;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE8, completată și modificată de Actul de Aderare din 1985, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 114, 30.04.1988, p. 3, JO C 106, 26.04.1989, p. 13 și JO C 287, 15.11.1989, p. 12.

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 132 și JO C 256, 09.10.1989, p. 65.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...