Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor (88/378/CEE)
Număr celex: 31988L0378

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 16 iulie 1988

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 3 mai 1988
privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire
la siguranța jucăriilor
(88/378/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în diferitele state membre privind caracteristicile de siguranță ale jucăriilor au un conținut și un domeniu de aplicare diferite; întrucât astfel de neconcordanțe sunt de natură să creeze piedici în calea schimburilor comerciale și condiții de concurență inegale pe piața internă, fără a putea asigura în cadrul pieței comune o protecție eficientă a consumatorilor, în special a copiilor, împotriva riscurilor pe care le prezintă aceste produse;

întrucât aceste obstacole la realizarea unei piețe interne, în cadrul căreia nu circulă decât produse suficient de sigure, ar trebui eliminate și întrucât comercializarea și libera circulație a jucăriilor trebuie să fie supuse, în acest scop, unor norme uniforme, inspirate din obiective cum ar fi protecția sănătății și a siguranței consumatorului, așa cum sunt definite de Rezoluția Consiliului din 23 iunie 1986 referitoare la viitoarele orientări ale politicii Comunității Economice Europene privind protecția și promovarea intereselor consumatorilor4;

___________

1 JO C 282, 8.11.1986, p. 4.

2 JO C 246, 14.9.1987, p. 91 și Decizia din 9 martie 1988 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 232, 31.8.1987, p. 22.

4 JO C 167, 5.7.1986, p. 1.

întrucât, pentru a facilita dovada conformității cu cerințele esențiale, este necesar să se dispună de standarde armonizate pe plan european referitoare, în special, la fabricarea și compoziția jucăriilor, standarde a căror respectare asigură produselor o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale; întrucât aceste standarde armonizate pe plan european sunt elaborate de organisme private și trebuie să-și păstreze statutul de texte fără caracter obligatoriu; întrucât, în acest scop, Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (Cenelec) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate în conformitate cu orientările generale pentru cooperarea dintre Comisie și aceste două organisme semnate la 13 noiembrie 1984;

întrucât, în sensul prezentei directive, un standard armonizat este o specificație tehnică (standard european sau document de armonizare) adoptată de unul sau altul dintre aceste organisme sau de amândouă, având mandat din partea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile Directivei 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 care prevede o procedură de informare în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice1, modificată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, precum și în temeiul orientărilor generale;

întrucât, în conformitate cu Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în materie de armonizare tehnică și de standardizare2, armonizarea care urmează să se realizeze trebuie să consiste în stabilirea, pentru ansamblul jucăriilor, a cerințelor esențiale de siguranță care trebuie satisfăcute pentru ca jucăriile să poată fi comercializate;

___________

1 JO L 109, 26.4.1983, p. 8.

2 JO C 136, 4.6.1985, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...