Comisia Comunităților Europene

Directivă privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații (88/301/CEE)
Număr celex: 31988L0301

Modificări (...)

În vigoare de la 27 mai 1988

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA COMISIEI
din 16 mai 1988
privind concurența pe piețele echipamentelor terminale
pentru telecomunicații
(88/301/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 90 alin. (3),

Întrucât:

1. În toate statele membre telecomunicațiile constituie, în întregime sau parțial, monopol de stat acordat sub formă de drepturi speciale sau exclusive unuia sau mai multor organisme responsabile cu furnizarea și exploatarea infrastructurii de rețea și a serviciilor aferente acesteia. Drepturile în cauză includ, deseori, nu numai furnizarea serviciilor aferente utilizării rețelei, ci și livrarea echipamentelor terminale pentru racordarea utilizatorilor la rețea. De-a lungul ultimelor decenii, sectorul rețelelor de telecomunicații a cunoscut o dezvoltare tehnică remarcabilă, cu precădere în domeniul echipamentelor terminale.

2. Ca reacție față de evoluția din domeniul tehnologiei și al economiei, câteva state membre și-au revăzut politica acordării drepturilor speciale sau exclusive în sectorul telecomunicațiilor. Datorită creșterii numărului tipurilor de echipamente terminale și a posibilității utilizării multiple a acestora, se impune ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a alege în mod liber între diferitele tipuri de echipamente disponibile, pentru a putea beneficia pe deplin de progresele tehnologice din domeniu.

3. Art. 30 din Tratat interzice restricțiile de ordin cantitativ în ceea ce privește importurile din alte state membre, precum și orice alte măsuri cu efect echivalent. Acordarea drepturilor speciale sau exclusive de import sau comercializare de bunuri unei organizații poate duce, așa cum se întâmplă deseori, la restricții privind importurile din alte state membre.

4. Art. 37 din Tratat dispune că "Statele membre adaptează în mod treptat orice monopol de stat cu caracter comercial, astfel încât la expirarea perioadei de tranziție să nu existe nici o discriminare între cetățenii statelor membre privind condițiile de achiziționare și de comercializare a mărfurilor.

Dispozițiile prezentului articol se aplică în cazul oricărui organism prin intermediul căruia un stat membru, de drept sau de fapt, supervizează, determină sau influențează, în mod apreciabil, direct sau indirect, importurile sau exporturile dintre statele membre. Dispozițiile de față se aplică, de asemenea, monopolurilor delegate de către stat altor organisme." Art. 37 alin. (2) interzice statelor membre să introducă orice măsuri noi, contrare principiilor enunțate la art. 37 alin. (1).

5. Drepturile speciale sau exclusive privind echipamentele terminale, de care se bucură monopolurile naționale în domeniul telecomunicațiilor, se exercită în așa fel încât, în practică, dezavantajează echipamentele din alte state membre, în special împiedicându-i pe utilizatori să aleagă liber echipamentele care se potrivesc cel mai bine necesităților lor, în ceea ce privește prețul și calitatea, indiferent de proveniența acestora. În consecință, în toate statele membre exercitarea acestor drepturi nu este compatibilă cu art. 37, cu excepția Spaniei și a Portugaliei, unde monopolurile naționale urmează să fie adaptate în mod treptat până la sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în Actul de Aderare.

6. Furnizarea serviciilor de instalare și de întreținere a echipamentelor terminale constituie un element cheie în achiziționarea sau închirierea acestora. Rezervarea drepturilor exclusive în acest domeniu ar fi echivalentă cu menținerea drepturilor exclusive de comercializare. Prin urmare, dacă eliminarea drepturilor exclusive de import și comercializare urmează să aibă un efect real, asemenea drepturi trebuie să fie eliminate, la rândul lor.

7. Art. 59 din Tratat prevede că "restricțiile privind libertatea de prestare a serviciilor în cadrul Comunității se elimină în mod treptat pe parcursul perioadei de tranziție în cazul resortisanților statelor membre stabiliți într-un alt stat al Comunității decât cel al persoanei căreia îi sunt destinate aceste servicii." Întreținerea echipamentelor terminale constituie un serviciu în sensul art. 60 din Tratat. Odată cu expirarea perioadei de tranziție, serviciul în cauză care, din punct de vedere comercial, nu poate fi disociat de comercializarea terminalelor, trebuie să fie prestat în mod liber, în mod deosebit atunci când este furnizat de operatori calificați.

8. Art. 90 alin. (1) din Tratat prevede că "în cazul întreprinderilor publice și al întreprinderilor cărora statele membre le acordă drepturi speciale sau exclusive, statele membre nu pot dispune și nici menține în vigoare nici o măsură care să contravină reglementărilor prezentului Tratat, îndeosebi celor prevăzute de art. 7 și art. 85 până la 94."

9. De regulă, piața echipamentelor terminale este încă dominată de un sistem care permite denaturarea concurenței de pe piața comună; această situație continuă să producă nerespectări ale regulilor concurenței enunțate în cadrul Tratatului și să afecteze în mod nefavorabil dezvoltarea comerțului, într-o măsură contrară intereselor Comunității. O concurență mai puternică pe piața echipamentelor terminale presupune introducerea unor specificații tehnice și a unor proceduri de omologare transparente care să întrunească criteriile esențiale menționate în Directiva Consiliului 86/361/CEE1 și să permită libera circulație a echipamentelor terminale. La rândul său, această transparență impune publicarea specificațiilor tehnice și a procedurilor de omologare. Pentru asigurarea aplicării acestor proceduri într-o manieră transparentă, obiectivă și fără discriminare, este necesar ca elaborarea și aplicarea acestor reguli să fie încredințată unor organisme independente de concurenții de pe piața în cauză. Este esențial ca specificațiile și procedurile de omologare să fie publicate într-o manieră simultană și ordonată. Publicarea simultană împiedică, totodată, eventualele comportamente care contravin dispozițiilor Tratatului. Publicarea în manieră simultană și ordonată se poate realiza numai cu ajutorul unui act normativ cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre. Instrumentul adecvat acestui scop este o directivă.

___________

1 JO L 217, 05.08.1986, p. 21.

10. Tratatul atribuie Comisiei sarcini foarte clare și îi conferă atribuții specifice în privința monitorizării relațiilor între statele membre și întreprinderile lor publice și întreprinderile cărora le-au delegat drepturi speciale sau exclusive, îndeosebi cu privire la eliminarea restricțiilor de ordin cantitativ și la măsurile cu efect echivalent, cu privire la discriminarea între resortisanții statelor membre și la concurență. În consecință, singurul act prin intermediul căruia Comisia își poate îndeplini în mod eficient însărcinările și atribuțiile ce i-au fost conferite este o directivă bazată pe art. 90 alin. (3).

11. Organismele sau întreprinderile de telecomunicații sunt întreprinderi în sensul art. 90 alin. (1) întrucât ele desfășoară o activitate economică organizată care implică producția de bunuri sau servicii. Ele sunt întreprinderi publice sau private cărora statele membre le-au acordat drepturi speciale sau exclusive de import, comercializare, racordare, punere în serviciu și/sau întreținere a echipamentelor terminale pentru telecomunicații. Acordarea și menținerea drepturilor speciale și exclusive pentru echipamentele terminale sunt măsuri luate în sensul aceluiași articol. Condițiile de aplicare a exceptării prevăzute la art. 90 alin. (2) nu sunt întrunite. Chiar dacă furnizarea unei rețele de telecomunicații pentru uzul publicului larg este un serviciu de interes economic general, pe care statul îl încredințează organismelor de telecomunicații, eliminarea drepturilor speciale sau exclusive ale acestora de import și comercializare a echipamentelor terminale nu ar obstrucționa, de drept sau de fapt, prestarea acestui serviciu. Aceasta este cu atât mai adevărat cu cât statele membre au dreptul de a supune echipamentele terminale procedurilor de omologare, pentru a se asigura că ele se conformează exigențelor esențiale.

12. Art. 86 din Tratat interzice, ca fiind incompatibilă cu principiile pieței comune, orice conduită a uneia sau a mai multor întreprinderi care ar implica abuzul de poziție dominantă în cadrul pieței comune sau pe un segment substanțial al acesteia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...