Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la asigurarea pentru cheltuielile de asistență juridică (87/344/CEE)
Număr celex: 31987L0344

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 04 iulie 1987

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 22 iunie 1987
privind coordonarea legilor, reglementărilor
și dispozițiilor administrative referitoare la asigurarea
pentru cheltuielile de asistență juridică
(87/344/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 57 alin. (2),

având în vedere propunerea din partea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât Directiva Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la inițierea și desfășurarea activității de asigurare directă, alta decât asigurarea de viață(4), modificată ultima dată prin Directiva 87/343/CEE(5), a eliminat unele diferențe existente între legislațiile naționale, pentru a facilita inițierea și desfășurarea unor astfel de activități;

întrucât art. 7 alin. (2) lit. (c) din Directiva 73/239/CEE prevede totuși că "până la o mai bună coordonare, care trebuie să fie realizată în termen de patru ani de la notificarea prezentei directive, Republica Federală Germania poate menține dispoziția de interzicere a cumulării, pe teritoriul său, a asigurărilor de sănătate, de credit și de cauțiune sau a asigurării împotriva acțiunilor intentate unor terțe părți și a asigurării pentru asistență juridică, fie între ele, fie cu alte categorii";

întrucât prezenta directivă prevede coordonarea asigurării pentru cheltuielile de asistență juridică, după cum se stipulează la art. 7 alin. (2) lit. (c) din Directiva 73/239/CEE;

întrucât, pentru a putea proteja persoanele asigurate, trebuie să se ia măsuri de prevenire, în măsura posibilului, a oricărui conflict de interese între o persoană care deține o asigurare pentru cheltuielile de asistență juridică și asigurătorul său, conflict generat de faptul că acesta din urmă îl asigură pentru oricare din categoriile de asigurare menționate în anexa la Directiva 73/239/CEE sau asigură o altă persoană și, în eventualitatea unui astfel de conflict, trebuie să permită rezolvarea acestuia;

întrucât din domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să fie exclusă, dată fiind natura sa specifică, asigurarea pentru cheltuielile de asistență juridică în cazul unor litigii sau riscuri datorate sau având legătură cu utilizarea navelor maritime;

întrucât din domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să se excludă, de asemenea, activitatea asigurătorului care furnizează servicii sau suportă costul apărării persoanei asigurate pentru un contract de răspundere civilă, dacă activitatea respectivă este desfășurată, în același timp, în propriul interes al asigurătorului, în cadrul asigurării;

întrucât statele membre trebuie să poată avea opțiunea excluderii din domeniul de aplicare a prezentei directive a activității de asigurare pentru cheltuielile de asistență juridică desfășurată de un asigurător care oferă asistență, dacă această activitate are loc într-un stat membru altul decât cel în care locuiește de obicei persoana asigurată și dacă ea face parte dintr-un contract de asigurare numai pentru asistența furnizată persoanelor aflate în dificultate pe parcursul unei călătorii, persoanelor care se află în altă parte decât la domiciliul sau reședința lor permanentă;

întrucât sistemul specializării obligatorii, aplicat în prezent de un stat membru, și anume Republica Federală Germania, previne majoritatea conflictelor; întrucât, în scopul obținerii unui astfel de rezultat, nu pare a fi totuși necesară extinderea sistemului respectiv la întreaga Comunitate, ceea ce ar impune scindarea societăților de asigurări mixte;

întrucât rezultatul dorit poate fi de asemenea obținut solicitând societăților de asigurare să prevadă, în legătură cu asigurarea pentru cheltuielile de asistență juridică, un contract separat sau o secțiune distinctă într-o singură poliță și obligându-le fie să administreze separat asigurarea pentru cheltuielile cu asistența juridică, fie să încredințeze administrarea cererilor de despăgubire pentru cheltuielile cu asistența juridică unei alte firme cu personalitate juridică, fie să permită persoanei care deține o asigurare pentru cheltuielile cu asistența juridică să își aleagă avocatul, din momentul în care aceasta are dreptul să solicite despăgubiri de la asigurătorului său;

întrucât, indiferent de soluția adoptată, interesul titularilor unei asigurări pentru cheltuielile cu asistența juridică trebuie să fie protejat de garanții echivalente;

întrucât interesul persoanelor care dețin o asigurare pentru cheltuielile cu asistența juridică impune ca persoana asigurată să poată să își aleagă un avocat sau o altă persoană cu calificare corespunzătoare conform legislației naționale, pentru a-l reprezenta în anchete sau procese și ori de câte ori apare un conflict de interese;

întrucât statele membre trebuie să aibă latitudinea de a scuti societățile de asigurare de obligația de a lăsa persoanei asigurate libera alegere a avocatului, dacă asigurarea pentru cheltuielile cu asistența juridică se limitează la cazurile legate de utilizarea vehiculelor rutiere pe teritoriul lor și dacă sunt îndeplinite alte condiții restrictive;

întrucât, în cazul unui conflict între asigurător și asigurat, este important ca acesta să fie rezolvat cât mai bine și mai repede cu putință; întrucât este prin urmare indicat ca polițele de asigurare pentru cheltuielile cu asistența juridică să includă o procedură de arbitraj sau o procedură care să ofere garanții comparabile;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...