Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 785/2004 privind cerințele de asigurare a transportatorilor și operatorilor aerieni
Număr celex: 32004R0785

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 785/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind cerințele de asigurare a transportatorilor și operatorilor aerieni

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 193.

2 JO C 95, 23.4.2003, p. 16.

3 Avizul Parlamentului European din 13 mai 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO C 54 E, 2.3.2004, p. 40). Poziția Parlamentului European din 11 martie 2004 (nepublicată în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) În cadrul politicii comune din domeniul transporturilor și în scopul consolidării protecției consumatorilor, este important să se asigure un nivel de asigurare minim adecvat pentru reglementarea răspunderii transportatorilor aerieni față de pasageri, bagaje, mărfuri și terțe părți.

(2) În cadrul pieței comunitare de transporturi aeriene s-a eliminat distincția dintre transportul aerian național și internațional și, în consecință, este necesar să se stabilească cerințe de asigurare minime pentru transportatorii aerieni comunitari.

(3) Sunt necesare măsuri comune prin care să se garanteze aplicarea acestor cerințe și transportatorilor aerieni din țări terțe, astfel încât să se asigure condiții de concurență echitabile cu transportatorii r aerieni comunitari.

(4) În comunicatul său din 10 octombrie 2001 privind repercusiunile atacurilor teroriste din Statele Unite asupra industriei transporturilor aeriene, Comisia și-a afirmat intenția de a analiza sumele și condițiile de asigurare necesare în vederea acordării de licențe de funcționare de către statele membre, în scopul asigurării unei abordări armonizate. De asemenea, în comunicatul său din 2 iulie 2002 privind asigurările din sectorul transportului aerian ca urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Comisia a anunțat că va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piața asigurărilor aeriene în ceea ce privește revizuirea sumelor și a condițiilor de asigurare necesare în vederea acordării de licențe de funcționare de către statele membre.

(5) Prin Decizia 2001/539/CE a Consiliului4, Comunitatea a încheiat Convenția de unificare a anumitor norme privind transportul aerian internațional, convenită la Montreal, la 28 mai 1999 (Convenția de la Montreal), care stabilește norme noi cu privire la răspundere în domeniul transportului aerian internațional al persoanelor, bagajelor și mărfurilor. Aceste norme urmează să le înlocuiască pe cele din Convenția de la Varșovia din 1929 și modificările ulterioare ale acesteia.

(6) Articolul 50 din Convenția de la Montreal cere părților să se asigure că transportatorii aerieni dispun de o asigurare suficientă care să acopere răspunderea asumată prin această convenție. Convenția de la Varșovia din 1929, cu modificările ulterioare, va rămâne în vigoare alături de Convenția de la Montreal pe o perioadă nedeterminată. Ambele convenții prevăd posibilitatea unei răspunderi nelimitate.

(7) Articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele transportatorilor aerieni5 prevede obligația transportatorilor aerieni de a contracta o asigurare care să acopere răspunderea în cazul unor accidente, în special față de pasageri, bagaje, mărfuri, corespondență și părți terțe, fără a preciza valoarea și condițiile minime de asigurare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...