Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0725

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 29 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 725/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Actele ilegale deliberate și în special terorismul sunt unele dintre cele mai grave amenințări la adresa idealurilor democrației și libertății și a valorilor păcii, care constituie însăși esența Uniunii Europene.

(2) Este necesar să fie asigurată în permanență securitatea transporturilor maritime ale Comunității Europene și a cetățenilor care utilizează acest tip de transport, precum și a mediului înconjurător, în fața amenințării pe care o reprezintă actele ilegale deliberate, precum actele de terorism, actele de piraterie sau alte acte de acest tip.

(3) În cadrul transportului de mărfuri ce conțin substanțe deosebit de periculoase - de exemplu substanțe chimice și radioactive - pericolele prezentate de actele ilegale deliberate pot avea consecințe foarte grave pentru cetățenii și pentru mediul înconjurător ale Uniunii.

(4) Conferința diplomatică a Organizației Maritime Internaționale (OMI) a adoptat la 12 decembrie 2002 modificări la Convenția internațională privind siguranța vieții pe mare din 1974 (Convenția SOLAS), precum și un Cod internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare (Codul ISPS). Aceste instrumente sunt menite să consolideze securitatea navelor utilizate în comerțul internațional și a instalațiilor portuare aferente și cuprind dispoziții obligatorii, fiind necesar să fie precizat domeniul de aplicare al unora dintre acestea în Comunitate, precum și recomandări, dintre care unele ar trebui să devină obligatorii în cadrul Comunității.

(5) Fără a aduce atingere reglementărilor statelor membre în domeniul securității naționale și măsurilor care pot fi luate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, este necesar ca obiectivul privind securitatea descris la motivul 2 să fie realizat prin adoptarea de măsuri corespunzătoare în domeniul politicii transporturilor maritime, stabilindu-se norme comune pentru interpretarea, punerea în aplicare și monitorizarea, în cadrul Comunității, a dispozițiilor adoptate de Conferința diplomatică a Organizației Maritime Internaționale (OMI) la data de 12 decembrie 2002. Este necesar să i se confere Comisiei competențe de punere în aplicare pentru a adopta măsurile de aplicare detaliate.

(6) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(7) Ar trebui consolidată nu numai securitatea navelor utilizate în traficul maritim internațional și a instalațiilor portuare care le deservesc, ci și a navelor care efectuează transporturi naționale în cadrul Comunității și a instalațiilor portuare aferente acestora, în special a navelor de pasageri, având în vedere numărul de vieți umane expuse riscului prin acest tip de transport.

(8) Partea B din Codul ISPS cuprinde anumite recomandări a căror aplicare ar trebui să devină obligatorie în cadrul Comunității pentru a asigura efectuarea unui progres constant spre atingerea obiectivului de securitate descris la motivul 2.

(9) Pentru a contribui la atingerea obiectivului recunoscut și necesar de promovare a traficului maritim intracomunitar de mică distanță, este necesar să li se ceară statelor membre, conform regulii 11 privind măsurile speciale de consolidare a securității maritime din Convenția SOLAS, să încheie acorduri cu privire la măsurile de securitate pentru traficul maritim intracomunitar regulat pe rute fixe care utilizează anumite instalații portuare, fără a compromite prin aceasta atingerea nivelului general de securitate urmărit.

(10) În cazul instalațiilor portuare situate în porturi care deservesc doar ocazional traficul maritim internațional, aplicarea permanentă a ansamblului normelor de securitate prevăzute în prezentul regulament ar putea fi o măsură disproporționată. Statele membre ar trebui să stabilească, în vederea evaluărilor securității pe care le vor întreprinde, care sunt porturile vizate și care sunt măsurile alternative care pot asigura un nivel de protecție adecvat.

(11) Respectarea normelor de securitate ar trebui să facă obiectul unui control vigilent din partea statelor în ceea ce privește navele, indiferent de origine, care doresc să intre într-un port al Comunității. Este necesar ca statele membre în cauză să desemneze o "autoritate de securitate maritimă competentă" însărcinată să coordoneze, să pună în aplicare și să monitorizeze aplicarea măsurilor de securitate prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește navele și instalațiile portuare. Această autoritate ar trebui să îi solicite fiecărei nave care dorește să intre în port să furnizeze în prealabil informații cu privire la certificatul internațional de securitate al acesteia și la nivelele de securitate la care operează și la care a operat anterior, precum și orice altă informație practică privind securitatea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...