Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 648/2004 privind detergenții (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0648

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 08 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind detergenții (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 73/404/CEE a Consiliului din 22 noiembrie 1973 privind apropierea legislației statelor membre în domeniul detergenților3, Directiva 73/405/CEE a Consiliului din 22 noiembrie 1973 privind apropierea legislației statelor membre în domeniul metodelor de testare a biodegradabilității surfactanților anionici4, Directiva 82/242/CEE a Consiliului din 31 martie 1982 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la metodele de testare a biodegradabilității surfactanților neionici5, Directiva 82/243/CEE a Consiliului din 31 martie 1982 de modificare a Directivei 73/405/CEE privind apropierea legislației statelor membre în domeniul metodelor de testare a biodegradabilității surfactanților anionici6 și Directiva 86/94/CEE a Consiliului din 10 martie 1986 de modificare pentru a doua oară a Directivei 73/404/CEE privind apropierea legislației statelor membre în domeniul detergenților7 au fost modificate semnificativ de mai multe ori. Din motive de claritate și raționalizare, este de dorit să se reformeze dispozițiile în discuție prin cumularea lor într-un text unic. Recomandarea 89/542/CEE a Comisiei din 13 septembrie 19898, privind dispozițiile de etichetare referitoare la detergenți și produse de curățare ar trebui, de asemenea, să se includă în textul unic.

___________

1 JO C 95, 23.4.2003, p. 24.

2 Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția Comună a Consiliului din 4 noiembrie 2003 (JO C 305 E, 16.12.2003, p. 11) și Poziția Parlamentului European din 14 ianuarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 11 martie 2004.

3 JO L 347, 17.12.1973, p. 51. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

4 JO L 347, 17.12.1973, p. 53. Directivă modificată ultima dată de Directiva 82/243/CEE (JO L 109, 22.4.1982, p. 11).

5 JO L 109, 22.4.1982, p. 1.

6 JO L 109, 22.4.1982, p. 18.

7 JO L 80, 25.3.1986, p. 51.

8 JO L 291, 10.10.1989, p. 55.

(2) Deoarece, în lipsa unor criterii tehnice comune în întreaga Comunitate, statele membre nu pot să îndeplinească, într-o măsură suficientă, obiectivul prezentului regulament pentru a asigura piața internă cu privire la detergenți și care, prin urmare, se poate realiza mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate să ia măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, stabilit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului menționat. Un regulament reprezintă instrumentul juridic corespunzător, deoarece impune direct producătorilor cerințe precise care trebuie să fie puse în aplicare în același timp și în același mod în întreaga Comunitate; în domeniul legislației tehnice, este necesară o aplicare uniformă în statele membre și acest lucru se poate garanta numai printr-un regulament.

(3) Este necesară o nouă definiție pentru detergenți care să includă utilizările echivalente și să țină seama de evoluțiile la nivelul statelor membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...