Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 282/2004 de întocmire a unui document pentru declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0282

Modificări (...)

În vigoare de la 19 februarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 282/2004 AL COMISIEI
din 18 februarie 2004
de întocmire a unui document pentru declararea și controlul
sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și
introduse în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE1, în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1) Notificarea prealabilă a sosirii animalelor provenite din țări terțe necesită, pentru o mai bună funcționare a punctelor de control la frontieră, adoptarea unui document formal care să cuprindă informațiile necesare pentru declarația vamală.

(2) Procedurile de declarare și control sanitar-veterinar al animalelor la frontieră trebuie să facă obiectul unei armonizări cu procedurile privind produsele de origine animală.

(3) În cadrul acestei armonizări, ar trebui folosită definiția persoanei responsabile de încărcătură, astfel cum este stabilită la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Directiva 97/78/CE a Consiliului2.

(4) Dezvoltarea sistemului computerizat veterinar integrat Traces, prevăzut de Decizia 2003/623/CE a Comisiei3, impune standardizarea documentelor de declarare și control pentru a permite o gestionare corespunzătoare a informațiilor colectate, precum și o prelucrare a acestora în vederea îmbunătățirii siguranței sanitare în cadrul Comunității.

(5) Prin urmare, dispozițiile Deciziei 92/527/CEE a Comisiei4 de stabilire a unui model de certificat care să ateste efectuarea controalelor prevăzute de Directiva 91/496/CEE ar trebui actualizate în consecință de prezentul regulament și Decizia 92/527/CEE ar trebui abrogată.

(6) Dat fiind că punctele de control la frontieră între statele membre și noile state membre urmează să fie desființate în momentul aderării, se impune o măsură tranzitorie pentru a evita introducerea de către acestea de noi proceduri administrative pentru o perioadă de o lună.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...