Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0273

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 18 februarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
privind precursorii drogurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, denumită în continuare "Convenția Națiunilor Unite", a fost încheiată de către Comunitate prin Decizia 90/611/CEE a Consiliului4.

(2) Cerințele prevăzute la articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind comerțul cu precursori ai drogurilor (adică cu substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope) au fost puse în aplicare, în ceea ce privește schimburile comerciale dintre Comunitate și țările terțe, prin Regulamentul (CEE) nr. 3677/90 al Consiliului din 13 decembrie 1990 privind măsurile ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope5.

(3) Articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite preconizează adoptarea de măsuri adecvate pentru supravegherea fabricării și a distribuției precursorilor. În acest sens, este necesar să se adopte măsuri privind comerțul cu precursori între statele membre. Aceste măsuri au fost introduse prin Directiva 92/109/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe folosite la fabricarea ilicită a narcoticelor și substanțelor psihotrope6 Pentru o mai bună aplicare simultană a normelor armonizate în toate statele membre, se consideră că un regulament este mai adecvat decât directiva existentă.

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 160.

2 JO C 95, 23.4.2003, p. 6.

3 Avizul Parlamentului European din 11 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 29 septembrie 2003 (JO C 277 E, 18.11.2003, p. 31) și Poziția Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 326, 24.11.1990, p. 56.

5 JO L 357, 20.12.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1232/2002 al Comisiei (JO L 180, 10.7.2002, p. 5).

6 JO L 370, 19.12.1992, p. 76. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4) În contextul extinderii Uniunii Europene, este important ca Directiva 92/109/CEE să fie înlocuită cu un regulament, întrucât fiecare modificare a directivei menționate și a anexelor acesteia ar determina adoptarea de măsuri de punere în aplicare în 25 de state membre.

(5) Prin deciziile adoptate cu ocazia celei de-a treizeci și cincea sesiuni din 1992, Comisia pentru stupefiante a Organizației Națiunilor Unite a inclus și alte substanțe în tabelele din anexa la Convenția Organizației Națiunilor Unite. În prezentul regulament trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare pentru depistarea posibilelor cazuri de deturnare ilicită a precursorilor drogurilor în Comunitate și pentru asigurarea aplicării unor norme comune de supraveghere pe piața Comunității.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...