Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0139

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (2), Jurisprudență

În vigoare de la 29 ianuarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului
din 20 ianuarie 2004
privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi
(Regulamentul CE privind concentrările economice)
(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 83 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi4 a suferit modificări semnificative. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, acesta trebuie reformulat pentru asigurarea clarității.

___________

1 JO C 20, 28.1.2003, p. 4.

2 Aviz emis la 9.10.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Aviz emis la 24.10.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 395, 30.12.1989, p. 1. Versiune corectată în JO L 257, 21.9.1990, p. 13. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/97 (JO L 180, 9.7.1997, p. 1). Rectificat în JO L 40, 13.2.1998, p. 17.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor tratatului, articolul 3 alineatul (1) litera (g) stabilește pentru Comunitate obiectivul de a institui un sistem care să asigure că, în cadrul pieței comune, concurența nu este denaturată. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din tratat, activitățile statelor membre și ale Comunității trebuie să se desfășoare în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise cu liberă concurență. Aceste principii sunt esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a pieței comune.

(3) Realizarea pieței interne și a uniunii economice și monetare, extinderea Uniunii Europene și reducerea barierelor internaționale în calea comerțului și a investițiilor vor duce în continuare la reorganizări majore ale societăților, în special sub formă de concentrări.

(4) Astfel de reorganizări trebuie încurajate în măsura în care respectă cerințele unei concurențe dinamice și pot duce la creșterea competitivității industriei europene, îmbunătățind condițiile de dezvoltare și ducând la creșterea standardului de viață din Comunitate.

(5) Cu toate acestea, ar trebui să se asigure că procesul de reorganizare nu provoacă daune durabile concurenței; prin urmare, dreptul comunitar trebuie să includă dispoziții care să reglementeze acele concentrări care pot afecta semnificativ concurența efectivă pe piața comună sau pe o parte semnificativă a acesteia.

(6) Prin urmare, este necesar un instrument juridic specific care să permită controlul eficient asupra tuturor concentrărilor în ceea ce privește efectul acestora asupra structurii concurenței în Comunitate și care să fie singurul instrument aplicabil acestor concentrări. Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 a permis dezvoltarea unei politici comunitare în acest domeniu. Totuși, având în vedere experiența acumulată, regulamentul în cauză ar trebui reformulat în dispoziții legislative care să răspundă provocărilor unei piețe mai integrate și viitoarei extinderi a Uniunii Europene. În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din tratat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său de a asigura că pe piața comună concurența nu este denaturată, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise cu liberă concurență.

(7) Deși sunt aplicabile anumitor concentrări, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, articolele 81 și 82 nu sunt suficiente pentru a controla toate operațiunile care s-ar putea dovedi incompatibile cu sistemul de concurență nedenaturată prevăzut de tratat. În consecință, prezentul regulament ar trebui să se bazeze nu doar pe articolul 83, ci, în principal, pe articolul 308 din tratat, în temeiul căruia Comunitatea își poate conferi competențele suplimentare de acțiune necesare pentru atingerea obiectivelor sale, precum și competențe de acțiune în ceea ce privește concentrările pe piețele produselor agricole enumerate la Anexa I la tratat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...