Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 26/2004 privind registrul flotei de pescuit comunitare
Număr celex: 32004R0026

În vigoare de la 09 ianuarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului1, în special articolul 15 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1) Pentru aplicarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, se impune ca fiecare stat membru să țină un registru al navelor care arborează pavilionul acestuia și se impune Comisiei stabilirea unui registru al flotei de pescuit pe baza registrelor naționale.

(2) Pentru a constitui un instrument eficace și complet pentru punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, registrul flotei de pescuit comunitare ar trebui să includă toate navele de pescuit comunitare, inclusiv cele utilizate exclusiv în acvacultură.

(3) Pentru a dispune de informații esențiale pentru gestionarea capacității flotelor de pescuit și a activității acestora, ar trebui să se identifice datele privind caracteristicile navelor care trebuie să figureze în registrul ținut de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(4) Pentru a asigura o actualizare regulată a registrului flotei de pescuit comunitare este necesară definirea procedurilor de transmitere la Comisie a datelor care figurează în registrul fiecărui stat membru.

(5) Caracteristicile și marcajele exterioare înscrise în registrul ținut de fiecare stat membru ar trebui să fie menționate în conformitate cu Regulamentul (CEE) 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor pentru navele de pescuit2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3259/943 și Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 de stabilire a normelor detaliate referitoare la marcajul și documentarea navelor de pescuit4.

___________

1 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

2 JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

3 JO L 339, 29.12.1994, p. 11.

4 JO L 132, 21.5.1987, p. 9.

(6) Statele membre ar trebui să urmărească constant calitatea datelor prezentate în registrele lor naționale și să asigure verificarea acestora de către Comisie de îndată ce sunt primite.

(7) Pentru monitorizarea deplasărilor navelor între statele membre și pentru a asigura o legătură precisă între datele din registrul flotei de pescuit comunitare și cele din alte sisteme de informații referitoare la activitățile de pescuit, este important să se atribuie un număr de identificare unic fiecărui nave de pescuit comunitare, care nu poate în nici un caz să fie reatribuit sau modificat.

(8) Pentru a asigura aplicarea efectivă a prezentului regulament și pentru simplificarea gestionării datelor, ar trebui să se definească mijloacele de comunicare care urmează să se utilizeze între statele membre și Comisie.

(9) Ar trebui să se stipuleze că Comisia urmează să asigure accesul statelor membre la totalitatea datelor din registrul flotei de pescuit comunitare, în conformitate cu dispozițiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal stabilite de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1.

(10) Ținând seama de modificările aduse metodei de gestionare a registrelor navelor de pescuit de articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, ar trebui ca Regulamentul (CE) nr. 2090/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 privind registrul comunitar al navelor de pescuit2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 839/20023, să se abroge.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...