Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 465/2004 privind contribuția financiară a Comunității la programele de control al pescuitului ale statelor membre
Număr celex: 32004D0465

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind contribuția financiară a Comunității la programele de
control al pescuitului ale statelor membre (2004/465/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) definește normele generale în materie de conservare, gestiune și exploatare durabilă, precum și de transformare și comercializare a resurselor acvatice vii.

(2) În special, Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului2 stabilește obiective și norme specifice.

___________

1 Aviz emis la 1 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3) Sarcina de a se asigura că activitățile efectuate în cadrul PCP sunt conforme cu aceste norme revine în primul rând statelor membre.

(4) Statele membre ar trebui să dispună de resursele umane și financiare necesare pentru asumarea responsabilităților lor în materie de control al activităților de pescuit și de punere în aplicare a normelor PCP.

(5) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 subliniază necesitatea de a îmbunătăți controlul activităților de pescuit pentru a combate prin toate mijloacele pescuitul ilegal și nedeclarat, în interiorul și în exteriorul apelor comunitare. Acesta a identificat tehnicile de control la distanță ca fiind un instrument care permite o mai bună realizare a obiectivelor de control prevăzute de PCP și a extins obligația de control la distanță prin sisteme de supraveghere a navelor prin satelit la navele a căror lungime totală depășește 15 metri.

(6) De la data aderării, normele PCP se aplică noilor state membre, care trebuie să respecte toate cerințele legislației comunitare, în special în domeniul controlului. Aceste noi state membre trebuie să primească mijloacele prin care să poată să-și îndeplinească obligațiile.

(7) Din 1990, Comunitatea acordă asistență financiară statelor membre în vederea sporirii eficienței și eficacității controlului, în special prin introducerea și extinderea tehnicilor de control la distanță și a rețelelor informatice, prin îmbunătățirea calificărilor personalului și prin echiparea autorităților competente cu nave de patrulare și aeronave de supraveghere.

(8) Regimul financiar stabilit de Decizia 2001/431/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind contribuția financiară a Comunității la anumite cheltuieli suportate de statele membre pentru punerea în aplicare a sistemelor de control, inspecție și supraveghere aplicabile politicii comune în domeniul pescuitului1 a expirat la sfârșitul anului 2003. Cu toate acestea, este evident că resursele statelor membre sunt încă insuficiente.

(9) Este extrem de important să se garanteze că normele PCP sunt aplicate în mod eficace în întreaga Comunitate. Unii dintre responsabilii cu procedurile administrative și penale nu sunt întotdeauna complet conștienți de necesitatea impunerii de sancțiuni care să descurajeze exploatarea excesivă a efectivelor de pește. Ar trebui promovate măsuri care să atragă atenția asupra acestei chestiuni.

(10) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 a subliniat necesitatea de a consolida cooperarea și coordonarea între statele membre și cu Comisia pentru a se intensifica controalele și a se descuraja comportamentele contrare normelor PCP. O structură creată pentru organizarea cooperării și coordonării activităților de control și a mijloacelor destinate acestora ar trebui să fie operațională în 2006.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...