Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 450/2004 de stabilire a cerințelor comune aplicabile conținutului cererilor de finanțare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare și de control privind bolile animalelor [notificată cu numărul C(2002) 1688] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0450

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a cerințelor comune aplicabile conținutului cererilor de
finanțare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare
și de control privind bolile animalelor [notificată cu numărul
C(2002) 1688] (Text cu relevanță pentru SEE) (2002/450/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar1, în special articolul 24 alineatul (11),

întrucât:

(1) Decizia 90/424/CEE prevede posibilitatea unei contribuții financiare a Comunității la eradicarea și controlul bolilor animalelor enumerate de decizia respectivă, precum și la controlul anumitor zoonoze și la combaterea acestora. În fiecare an, statele membre trebuie să prezinte Comisiei programele pentru care doresc să beneficieze de o contribuție financiară.

(2) Criteriile aplicabile programelor de eradicare și de control prevăzute de Decizia 90/424/CEE au fost stabilite prin Decizia 90/638/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a criteriilor comunitare pentru eradicarea și controlul anumitor boli ale animalelor2.

(3) Decizia 2002/677/CE a Comisiei3 stabilește cerințele comune aplicabile rapoartelor privind programele de eradicare sau de combatere a bolilor animalelor, cofinanțate de Comunitate.

(4) Cerințe comune asemănătoare, aplicabile conținutului cererilor de finanțare comunitară pentru programele de eradicare, de control și de combatere, ar permite ameliorarea procesului de prezentare, de aprobare și de evaluare a progreselor realizate pe durata punerii în aplicare a programelor. Astfel de cerințe ar trebui, de asemenea, să facă acest proces mai clar și mai transparent pentru statele membre și pentru Comisie și să definească mai precis criteriile stabilite pentru statele membre de Decizia 90/638/CEE.

(5) Este necesar să se aplice aceste cerințe comune tuturor criteriilor stabilite prin Decizia 90/638/CEE. Din motive de coerență, ar trebui, de asemenea, ca aceste cerințe comune să fie compatibile cu cerințele comune aplicabile rapoartelor privind programele de eradicare și de control al bolilor animalelor, stabilite prin Decizia 2002/677/CE.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțului alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 224, 18.9.1990, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/99/CE (JO L 325, 12.12.2003, p. 31).

2 JO L 347, 12.12.1990, p. 27. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/65/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54.).

3 JO L 229, 27.8.2002, p. 24. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/394/CE (JO L 136, 4.6.2003, p. 8.).

Articolul 1

Statele membre care doresc să obțină o contribuție financiară a Comunității la programele de combatere sau eradicare și de control privind bolile animalelor enumerate de anexa I prezintă o cerere însoțită de următoarele elemente:

- pentru bolile animalelor menționate de anexa I partea A, cel puțin informațiile enumerate de anexa II;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...