Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 156/2004 de stabilire a liniilor directoare pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 130] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0156

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 februarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 29 ianuarie 2004
de stabilire a liniilor directoare pentru monitorizarea și raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu
numărul C(2004) 130] (Text cu relevanță pentru SEE) (2004/156/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de instituire a unui program de schimb pentru cotele emisiilor de gaze cu efect de seră în Comunitate și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului1, în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1) Monitorizarea și raportarea complete, consecvente, transparente și exacte în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prezentele linii directoare, este fundamentală pentru funcționarea programului de schimb pentru cotele emisiilor de gaze cu efect de seră instituit prin Directiva 2003/87/CE.

(2) Liniile directore din prezenta decizie stabilesc criterii detaliate de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze ce rezultă din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de aceste activități, pe baza principiilor de monitorizare și raportare stabilite în anexa IV la directiva menționată anterior.

(3) Articolul 15 din Directiva 2003/87/CE solicită statelor membre să se asigure că rapoartele înaintate de operatori sunt verificate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa V la directiva menționată anterior.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE a Consiliului2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

2 JO L 167, 9.7.1993, p. 31, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Articolul 1

Liniile directoare pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze rezultate în urma activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, menționate la articolul 14, sunt stabilite în anexele la prezenta directivă.

Aceste linii directoare au la bază principiile stabilite în anexa IV la directiva menționată anterior.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2004.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...