Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 11/2004 privind termenii și condițiile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care aduc prejudicii intereselor financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene (BCE/2004/11) (2004/525/CE)
Număr celex: 32004D0011(01)¬

În vigoare de la 30 iunie 2004 până la 18 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Decizia Băncii Centrale Europene
din 3 iunie 2004
privind termenii și condițiile investigațiilor efectuate de Oficiul
European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de
prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care aduc
prejudicii intereselor financiare ale Comunităților Europene și de
modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale
Europene (BCE/2004/11) (2004/525/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)1, în special articolul 4 alineatele (1) și (6),

___________

1 JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.3 și 36.1,

având în vedere contribuția Consiliului general al Băncii Centrale Europene în conformitate cu articolul 47.2 a cincea liniuță din statut,

având în vedere avizul Comitetului pentru personal al BCE,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 (denumit în continuare "Regulamentul OLAF") prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în "continuare Oficiul") inițiază și efectuează investigații administrative antifraudă (denumite în continuare "investigații interne") în cadrul instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor înființate prin Tratatele CE și Euratom sau în baza acestora în scopul luptei contra fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene. În temeiul Regulamentului OLAF, investigațiile interne se pot referi la probleme grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale care reprezintă o abatere de la obligațiile personalului acestor instituții, organisme, birouri și agenții care poate atrage urmărirea disciplinară sau, după caz, penală, sau o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligațiilor din partea membrilor instituțiilor și organismelor, a șefilor de birouri și agenții sau a personalului instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor care nu se supun prevederilor Statutului funcționarilor și altor angajați ai Comunităților Europene (denumit în continuare "statut").

(2) În cazul BCE, aceste îndatoriri și obligații profesionale, în special obligațiile legate de conduita profesională și secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Normele privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa I la Condițiile de angajare privind Condițiile de angajare pe termen scurt și (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt; orientări suplimentare sunt oferite de (e) Codul de conduită al Băncii Centrale Europene1 și (f) Codul de conduită al membrilor Consiliului guvernatorilor2 (denumite împreună în continuare "condițiile de angajare ale BCE").

___________

1 JO C 76, 8.3.2001, p. 12.

2 JO C 123, 24.5.2002, p. 9.

(3) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul OLAF prevede că, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene și a luptei contra fraudei și a altor activități care aduc prejudicii intereselor financiare ale Comunităților Europene, Oficiul "efectuează investigații administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor"; articolul 4 alineatul (6) prevede că fiecare instituție, organism, birou sau agenție trebuie să adopte o decizie care "include în special norme privind: (a) obligația membrilor, funcționarilor și a altor angajați ai instituțiilor și organismelor, și a conducătorilor, funcționarilor și angajaților birourilor și agențiilor de a coopera cu funcționarii Oficiului și de a le furniza informații; (b) procedurile care trebuie respectate de către angajații Oficiului în desfășurarea investigațiilor interne și garanțiile privind drepturile persoanelor care fac obiectul unei investigații interne". În conformitate cu jurisprudența comunitară, Oficiul poate iniția o investigație numai pe baza unor suspiciuni suficient de grave3.

___________

3 Cazul C-11/00 Comisia Comunităților Europene c. Banca Centrală Europeană., Culegere 2003, p. I-7147.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...