Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 3/2008 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE/2004/3) (2004/258/CE)
Număr celex: 32004D0003(01)ž

Modificări (...)

În vigoare de la 18 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Decizia Băncii Centrale Europene
din 4 martie 2004
privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene
(BCE/2004/3) (2004/258/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul de Procedură al Băncii Centrale Europene1, în special articolul 23,

întrucât:

(1) Articolul 1 paragraful al doilea din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră noțiunea de transparență, declarând că tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate într-un mod cât mai transparent posibil și cât mai aproape de cetățean. Transparența sporește legitimitatea, eficacitatea și responsabilitatea administrației, consolidând astfel principiile democrației.

(2) În Declarația comună2 cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei3, Parlamentul European, Consiliul și Comisia solicită altor instituții și organe ale Uniunii să adopte norme interne privind accesul public la documente care să țină seama de principiile și limitele stabilite de regulament. Regimul privind accesul public la documentele BCE stabilit de Decizia BCE/1998/12 din 3 noiembrie 1998 privind accesul public la documentele și la arhivele Băncii Centrale Europene4 trebuie revizuit în consecință.

(3) Este necesară acordarea unui acces mai larg la documentele BCE, protejând în același timp independența BCE și a băncilor centrale naționale (BCN) prevăzută la articolul 108 din tratat și la articolul 7 din statut, precum și confidențialitatea anumitor aspecte care țin de îndeplinirea sarcinilor BCE. Pentru a asigura eficacitatea procesului de luare a deciziilor, inclusiv consultările și pregătirile interne, reuniunile organelor de decizie ale BCE sunt confidențiale, cu excepția cazului în care organul în cauză decide să facă public rezultatul deliberărilor sale.

(4) Cu toate acestea, anumite interese publice și private trebuie să fie protejate prin intermediul excepțiilor. În afară de aceasta, BCE trebuie să protejeze integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată, inclusiv, dar fără a se limita la măsurile de siguranță împotriva falsificării, specificațiile tehnice de producție, securitatea fizică a stocurilor și transportul bancnotelor euro.

(5) Atunci când BCN examinează cereri de acces la documentele BCE care se află în posesia lor, ele trebuie să consulte BCE pentru a asigura aplicarea deplină a prezentei decizii, cu excepția cazului în care există certitudinea că documentul poate sau nu poate fi divulgat.

(6) Pentru a asigura un grad mai mare de transparență, BCE trebuie să acorde acces nu numai la documentele elaborate de ea, ci și la documente pe care le-a primit, respectând în același timp dreptul părților terțe în cauză de a își exprima pozițiile cu privire la accesul la documentele provenite de la acestea.

(7) Pentru a asigura respectarea bunelor practici administrative, BCE trebuie să aplice o procedură în două etape,

DECIDE:

___________

1 Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene. A se vedea pagina 33 din prezentul Jurnal Oficial.

2 JO L 173, 27.6.2001, p. 5.

3 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

4 JO L 110, 28.4.1999, p. 30.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...