Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 9/2004 privind controlul și verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004L0009

Modificări (...)

În vigoare de la 20 februarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/9/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
privind controlul și verificarea bunei practici de laborator (BPL)
(Versiunea codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C, 8.4.2003, p. 137.

2 Avizul Parlamentului European din 1 iulie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 ianuarie 2004.

întrucât:

(1) Directiva 88/320/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind controlul și verificarea bunei practici de laborator (BPL)3 a fost modificată în mod semnificativ în mai multe rânduri. Pentru claritate și raționalitate este necesară codificarea directivei menționate.

___________

3 JO L 145, 11.6.1988, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2) Aplicarea procedeelor standardizate de organizare și a condițiilor de planificare, execuție, înregistrare și prezentare a cercetărilor de laborator pentru testarea nonclinică ale produselor chimice pentru protecția oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător, denumită în continuare "bună practică de laborator" (BPL), contribuie la asigurarea statelor membre cu privire la calitatea rezultatelor testărilor.

(3) În anexa 2 la decizia sa din 12 mai 1981 privind acceptarea reciprocă a rezultatelor evaluărilor produselor chimice, Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat principiile privind buna practică de laborator care sunt acceptate în cadrul Comunității și sunt specificate în Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și la verificarea aplicării acestora la testările substanțelor chimice.4

___________

4 A se vedea pagina 44 din prezentul Jurnal Oficial.

(4) În efectuarea testelor asupra produselor chimice, este de dorit să nu se risipească resursele de mână de lucru specializată și ale laboratoarelor de încercări din necesitatea de reproducere a testărilor din cauza diferențelor existente între practicile de laborator de la un stat membru la altul. Acest lucru este valabil în special pentru protecția animalelor, care face necesară restrângerea numărului experimentelor pe animale în conformitate cu Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice1. Recunoașterea reciprocă a rezultatelor testărilor obținute prin utilizarea metodelor standard și recunoscute este o condiție esențială pentru reducerea numărului de experimente în acest domeniu.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...