Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 848/2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară pentru promovarea organizațiilor active la nivel european în domeniul egalității între femei și bărbați
Număr celex: 32004D0848

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA nr. 848/2004/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a unui program de acțiune comunitară pentru promovarea
organizațiilor active la nivel european în domeniul egalității
între femei și bărbați

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 13 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C 80, 30.3.2004, p. 115.

2 Avizul Parlamentului European din 20 noiembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 6 februarie 2004 (JO C 95 E, 20.4.2004, p. 1), Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Principiul egalității între femei și bărbați este un principiu fundamental al dreptului comunitar, consacrat de articolul 2, precum și de articolul 3 alineatul (2) din tratat, și clarificat de jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. În temeiul tratatului, egalitatea între femei și bărbați constituie una din misiunile și unul din obiectivele specifice ale Comunității, care trebuie să promoveze activ această egalitate în toate domeniile acțiunii comunitare.

(2) Articolul 13 alineatul (2) din tratat conferă Consiliului competența de a lua măsurile necesare pentru a combate orice discriminări bazate, între altele, pe sex. În temeiul alineatului (2) din acest articol, atunci când Consiliul adoptă măsuri de încurajare comunitare, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege din statele membre, pentru a sprijini acțiunile adoptate de statelor membre pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, acesta hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat.

(3) Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice discriminare bazată pe sex, iar articolul 23 consacră principiul egalității între femei și bărbați în toate domeniile.

(4) Experiența acțiunii desfășurate la nivel comunitar a arătat că promovarea egalității între femei și bărbați necesită în practică o combinație de măsuri și, în special, de instrumente legislative și de acțiuni concrete concepute pentru a se întări reciproc.

(5) Cartea Albă a Comisiei privind guvernarea europeană promovează principiul participării cetățenilor la conceperea și punerea în aplicare a politicilor, implicarea societății civile și organizațiilor care o compun, precum și o consultare mai eficientă și mai transparentă a părților interesate.

(6) A patra Conferință mondială privind femeile, care s-a ținut la Pekin, a adoptat la 15 septembrie 1995 o declarație și un program de acțiune care invită guvernele, comunitatea internațională și societatea civilă să ia măsuri strategice în vederea eliminării discriminării femeilor, precum și a obstacolelor în calea egalității între femei și bărbați.

(7) Prin Decizia 2001/51/CE1, Consiliul a stabilit un program de acțiune comunitară privind strategia comunitară în domeniul egalității între femei și bărbați, ale cărui intervenții trebuie completate printr-o acțiune de sprijinire în mediile interesate.

(8) Liniile bugetare A-3037 (nr. ABB 040501) și A-3046 (nr. ABB 040503) ale bugetului general al Uniunii Europene referitor la exercițiul financiar 2003 și la exercițiile financiare precedente erau destinate să susțină Lobby-ul european al femeilor și organizațiile de femei care activează pentru promovarea egalității între femei și bărbați.

(9) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene2, denumit în continuare "regulament financiar", impune stabilirea acțiunilor de sprijinire existente pornind de la un act de bază, în conformitate cu dispozițiile sale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...