Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 212/2004 privind condițiile de sănătate comunitare referitoare la importurile de animale și carne proaspătă, inclusiv carne tocată, provenite din țări terțe, și de modificare a Deciziilor 79/542/CEE, 2000/572/CE și 2000/585/CE [notificată cu numărul C(2003) 5248] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0212

Modificări (...)

În vigoare de la 11 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 ianuarie 2004
privind condițiile de sănătate comunitare referitoare la
importurile de animale și carne proaspătă, inclusiv carne tocată,
provenite din țări terțe, și de modificare a Deciziilor
79/542/CEE, 2000/572/CE și 2000/585/CE [notificată cu numărul
C(2003) 5248] (Text cu relevanță pentru SEE) (2004/212/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate publică și animală care apar la importurile de animale din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, de carne proaspătă sau de produse din carne care provin din țări terțe1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/20032, în special articolul 3 alineatul (1), articolul 6 alineatul (3), articolele 7 și 8, articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatul (3) literele (c) și (d), articolul 15, articolul 16 alineatul (1), articolul 17 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 22 alineatul (2),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE4, în special articolul 8B,

având în vedere Directiva 92/45/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 privind problemele de sănătate publică și animală referitoare la sacrificarea vânatului sălbatic și la introducerea pe piață a cărnii de vânat sălbatic5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/20036, în special articolul 16 alineatul (2) litera (c) și alineatul (3),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a condițiilor de sănătate animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește condițiile de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute în anexa A la Directiva 90/425/CEE, pct. I7, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1398/2003 al Comisiei8, în special articolul 6A alineatul (1) litera (e), articolul 17 alineatele (2) și (3), articolul 18 alineatul (1) și articolul 19,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE9, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/721/CE a Comisiei10, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 94/65/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1994 de stabilire a cerințelor aplicabile producției și introducerii pe piață a cărnii tocate și a preparatelor din carne11, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003, în special articolele 13 și 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor norme pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă12, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2245/2003 al Comisiei13, în special articolul 15 alineatul (3), articolul 16 alineatul (7) și articolul 23,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman14, în special articolul 8 și articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Dispozițiile comunitare privind sănătatea animală în ceea ce privește importurile de animale, carne proaspătă și produse din carne din țări terțe, impun, în general, (i) ca aceste importuri să fie autorizate doar dintr-o țară terță sau o parte a unei țări terțe înscrise într-o listă de țări terțe autorizate și (ii) ca aceste animale și produse să respecte condițiile de sănătate pentru a fi certificate de un medic veterinar oficial din țara exportatoare printr-un certificat.

(2) În vederea simplificării modificărilor ce se pot aduce legislației comunitare în cazul în care situația bolilor animale dintr-o țară terță se modifică, este necesar să se grupeze în cadrul unui singur act juridic condițiile de import, inclusiv lista țărilor terțe și modelele de certificate, aplicabile pentru importul în Comunitate a oricărei specii de Artiodactyla și Proboscidea și de carne proaspătă provenind de la aceste animale și de la ecvidee.

(3) În decizia 79/542/CEE a Consiliului15 se întocmește o listă a țărilor terțe din care statele membre autorizează importuri de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, de carne proaspătă și produse din carne, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 3 din Directiva 72/462/CEE. În timp, această decizie a constituit principala referință pentru inițierea procedurilor comunitare având scopul de a autoriza exporturile din țări terțe ale unui mare număr de animale și de produse obținute de la acestea; cu toate acestea, nu mai este cazul pentru carnea proaspătă, inclusiv carnea tocată, de la adoptarea Directivei 2002/99/CE a Consiliului. Astfel, este necesar să se actualizeze Decizia 79/542/CEE ca bază pentru prezenta consolidare.

(4) Articolul 12 din Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee din țări terțe16 stabilește că importurile de animale din această specie sunt autorizate doar din țările terțe sau regiuni ale acestora înscrise într-o listă ce urmează să fie inclusă în lista țărilor terțe, întocmită în conformitate cu dispozițiile de la articolul 3 din Directiva 72/462/CEE. Cu toate acestea, deciziile Comisiei adoptate pe baza Directivei 90/426/CEE și care se referă la condițiile de sănătate pentru importurile de ecvidee prevăd unele liste cu țările terțe autorizate să exporte aceste animale în Comunitate.

(5) Normele ce reglementează condițiile de sănătate animală pentru importul de animale vii în temeiul Directivei 72/462/CEE, în special dispozițiile de la articolul 3 privind lista țărilor terțe autorizate să exporte animale vii, urmează să fie înlocuite de o directivă a Consiliului17 de stabilire a normelor de sănătate animală pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și de modificare a Directivelor 72/462/CEE, 90/462/CEE, 92/65/CEE și 97/78/CE. În acest context, articolul 12 din Directiva 90/426/CEE se modifică pentru a stabili principiile de întocmire a unei anumite liste de țări terțe autorizate să folosească modelele specifice de certificate de sănătate necesare pentru exportul de ecvidee în Comunitate. În plus, directiva în cauză prevede dispoziții specifice pentru animalele importate în Comunitate în cadrul unor tranzacții necomerciale.

(6) Din motivele anterioare și având în vedere specificitatea schimburilor de animale importate în cadrul unor tranzacții necomerciale, este necesar să se excludă, din acest moment, ecvideele și animalele destinate spectacolelor, expozițiilor și circurilor, precum și cele importate în scopuri științifice (inclusiv în scopuri de conservare sau experimentale) din domeniul de aplicare a Deciziei 79/542/CEE.

(7) În ceea ce privește importurile de produse din carne, pe baza Directivelor 72/462/CEE, 77/99/CEE și 92/118/CEE, Deciziile 97/221/CE18 și 97/222/CE19 ale Comisiei stabilesc condițiile de sănătate animală și modelul de CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR și, respectiv, lista țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de produse din carne obținute dintr-o mare varietate de animale. Astfel, aceste două decizii prevăd deja normele armonizate privind condițiile de sănătate animală pentru importul din țări terțe de produse din carne. De asemenea, pentru a evita duplicarea listelor cu țări terțe autorizate pentru exportul acestor produse, este necesar să se excludă produsele din carne din domeniul de aplicare al Deciziei 79/542/CEE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...