Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului
Număr celex: 32004R0871

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 871/2004 AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații
Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen, denumit în continuare "SIS", înființat în temeiul dispozițiilor din titlul IV din Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune3, denumită în continuarea "Convenția Schengen din 1990", constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) S-a constatat nevoia de a dezvolta un SIS nou de a doua generație, denumit în continuare "SIS II", având în vedere extinderea Uniunii Europene și pentru a permite introducerea unor funcții noi, și care să beneficieze și de cele mai recente progrese din domeniul tehnologiei informației, și s-au făcut deja primii pași pentru a dezvolta acest nou sistem.

(3) Se pot realiza deja anumite adaptări ale dispozițiilor existente, precum și introducerea unor noi funcții față de versiunea actuală a SIS, în special în ceea ce privește asigurarea accesului la anumite tipuri de date introduse în SIS pentru autorități, cărora le-ar fi mai ușor să își îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător dacă ar putea să efectueze căutări în aceste date, inclusiv pentru Europol și membrii resortisanți ai Eurojust, și în ceea ce privește extinderea listei categoriilor de obiecte căutate pentru care se pot introduce alerte și înregistrarea transmisiilor de date personale. Dotările tehnice necesare în acest scop trebuie să fie stabilite în primul rând la nivelul fiecărui stat membru.

(4) Concluziile Consiliului European de la Laeken din 14 și 15 decembrie 2001 și, în special, punctele 17 (cooperarea între serviciile specializate de combatere a terorismului), 43 (Eurojust și cooperarea polițienească în privința Europol) și Planul de acțiune din 21 septembrie 2001 împotriva terorismului menționează nevoia de a perfecționa SIS și de a-i îmbunătăți capacitățile.

(5) În plus, este util să se adopte dispoziții privind toate schimburile de informații suplimentare prin intermediul autorităților desemnate în acest scop în fiecare stat membru (Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național), să se asigure autorităților vizate o bază legală comună sub incidența dispozițiilor Convenției Schengen din 1990 și să stabilească reguli privind ștergerea datelor păstrate de autoritățile menționate.

(6) Modificările care urmează să fie aduse în acest scop dispozițiilor acquis-ului Schengen privind SIS cuprind două părți: prezentul regulament și o Decizie a Consiliului în baza articolului 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolului 31 literele (a) și (b) și articolului 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Motivul constă din faptul că, în conformitate cu articolul 93 din Convenția Schengen din 1990, scopul SIS este de a menține ordinea și siguranța publică, inclusiv siguranța națională, pe teritoriile statelor membre și de a aplica dispozițiile Convenției menționate anterior privind circulația persoanelor pe aceste teritorii, folosind informații comunicate prin intermediul SIS în conformitate cu dispozițiile Convenției. Având în vedere faptul că anumite dispoziții ale Convenției Schengen din 1990 urmează să se aplice în ambele scopuri simultan, este oportun să se modifice dispozițiile în cauză în condiții identice prin acte paralele care să se bazeze pe fiecare dintre tratate.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere adoptării în viitor a legislației necesare care să prevadă în detaliu structura juridică, obiectivele, modul de funcționare și de utilizare a SIS II, și care va consta în special, dar nu exclusiv, în regulile care definesc suplimentar categoriile de date care urmează a fi introduse în sistem, scopurile în care acestea trebuie introduse și criteriile de introducere, regulile privind conținutul înregistrărilor SIS, relaționarea alertelor, compatibilitatea dintre alerte și regulile suplimentare privind accesul la datele SIS și protecția și controlul datelor personale.

(8) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o continuare a dispozițiilor din acquis-ul Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la punerea în aplicare, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, dispoziții care sunt cuprinse în sfera menționată în articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE4 privind anumite dispoziții de aplicare a acordului menționat.

(9) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nici nu este angajată prin acesta și nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezentul regulament se bazează pe acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor titlului IV din partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat anterior, dacă va transpune prezentul regulament în legislația sa națională, în termen de șase luni de la adoptarea acestuia de către Consiliu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...